top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Mệnh Lệnh Xin Vàng Bạc


Xuất Ê-díp-tô Ký 11:1-3

 

Nghe AudioCâu gốc: “Vậy, hãy nói cùng dân sự và dặn rằng mỗi người bất luận nam hay nữ phải xin kẻ lân cận mình những đồ bằng bạc và vàng” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va bày tỏ cho ông Môi-se biết điều gì sắp xảy ra? Chúa muốn người Ít-ra-ên làm gì trước khi xuất Ai Cập và tại sao Chúa muốn họ làm việc ấy ngay lúc này? Chúa chuẩn bị cho dân Chúa như thế nào khi họ xuất Ai Cập? Bạn rút ra những bài học nào để áp dụng cho mình?

Sau tai vạ thứ chín, Pha-ra-ôn vẫn cứng lòng. Đức Chúa Trời cho ông Môi-se biết kế hoạch của Ngài sẽ giáng trên người Ai Cập một tai vạ nữa, và đây sẽ là tai vạ cuối cùng (câu 1). Mặc dù từ đầu, Chúa đã cho ông Môi-se biết rằng vua sẽ cứng lòng hoặc Ngài sẽ làm cho vua cứng lòng, Ngài sẽ làm phép lạ hành hại người Ai Cập, cuối cùng Pha-ra-ôn sẽ cho tuyển dân đi (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:19-20; 4:21). Đây là lần đầu tiên Chúa cho ông Môi-se biết thời gian hành hại người Ai Cập sắp chấm dứt và họ sẽ được tha cho dân đi. Con người có xu hướng muốn biết trước những điều sẽ xảy ra trong cuộc đời mình nhưng Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta biết những gì mình cần biết trong thời điểm của Ngài. Đi theo Chúa từng bước sẽ ích lợi cho chúng ta hơn; chúng ta sẽ gần gũi và cầu hỏi ý Chúa mỗi ngày, trông cậy và trung thành bước đi trong niềm tin Chúa là thành tín và tốt lành. Trong cuộc sống, những người đơn sơ và tin kính sẽ có dư dật miềm vui và sự bình an khi phiêu lưu với Chúa.

Sau tai vạ này, Pha-ra-ôn sẽ đuổi họ đi ngay (câu 1). Tuyển dân phải hối hả ra đi, và vì thế, họ phải chuẩn bị cho việc xuất Ai Cập ngay từ lúc này. Có lẽ ông Môi-se không mong gì hơn là vua cho phép tuyển dân ra đi cách bình an, nhưng Chúa còn muốn họ phải có hành trang là bảo vật như vàng, bạc để sử dụng sau này. Mỗi người Ít-ra-ên, bất luận nam hay nữ phải hỏi xin người Ai Cập lân cận những đồ bạc và vàng (câu 2). Việc người đầy tớ hỏi xin bảo vật của chủ quả là điều rất khó, và sẽ khó hơn cho người nam phải hỏi xin, nhưng đây là mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va. Người Ít-ra-ên phải học vâng lời và họ sẽ kinh nghiệm được việc lạ lùng Chúa làm trên họ. Chính Chúa sẽ tể trị, làm cho họ được ơn trước người Ai Cập, và họ sẽ có được rất nhiều bạc, vàng. Đức Chúa Trời là Chúa của lòng người, “Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nó nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn” (Châm Ngôn 21:1). Chúa làm việc trong lòng mỗi người để hoàn thành mọi ý muốn tốt lành mà Ngài đã hoạch định. Phần chúng ta chỉ phải học tập tin cậy, vâng lời.

Bạn đã kinh nghiệm được sự bày tỏ và dẫn dắt của Chúa như thế nào?

Lạy Chúa kính yêu! Cảm tạ Ngài đã dẫn dắt con từng bước, bày tỏ điều con cần biết và thêm sức giúp con hoàn thành những việc Chúa muốn con làm! Xin Chúa tiếp tục nắm chặt tay con trên linh trình về nhà Cha.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#TrustInTheLord

10 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page