top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sống Hoà Thuận


 Câu gốc: “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “chảy xuống” trong Thi Thiên này ngụ ý điều gì? Làm thế nào để con cái Chúa có được mối liên hệ hòa thuận tốt đẹp với nhau?

Chữ “anh em” trong câu 1 chỉ sự ràng buộc lẫn nhau của những người cùng một gia đình, nhưng việc anh em trong nhà có “ăn ở hòa thuận,” yêu thương, đoàn kết, hiệp một với nhau hay không là một việc khác. Sau khi ông bà A-đam và Ê-va sa ngã, mối liên hệ anh em trong gia đình đầu tiên của loài người trở nên xấu đi. Trong sách Sáng Thế Ký, anh em ông Ca-in và A-bên; anh em ông Gia-cốp và Ê-sau; ông Giô-sép và các anh cho thấy mối liên hệ bất hòa và thù nghịch giữa anh em trong gia đình các tổ phụ trong Kinh Thánh.

Thi Thiên 133 cho chúng ta thấy mối liên hệ trong cộng đồng đức tin của con dân Chúa có một chiều hướng siêu nhiên. Ý tưởng “chảy xuống” được minh họa qua những hình ảnh trong Thi Thiên này như dầu quý đổ ra trên đầu Thầy Tế lễ A-rôn, như nước sông Giô-đanh chảy xuống từ những ngọn núi cao. Cụm từ “chảy xuống” này ám chỉ sự tuôn đổ phước hạnh và sự tốt đẹp của mối liên hệ ràng buộc yêu thương, hiệp một trong thân Chúa. Đây là điều đến từ Đức Chúa Trời, cội nguồn của mọi ơn phước trong Hội Thánh. Trong khi chúng ta nghĩ sự hiệp một trong Hội Thánh là điều chúng ta làm trong mối liên hệ hàng ngang giữa người và người với nhau, thì Lời Chúa nhấn mạnh phước hạnh của sự hòa thuận, hiệp một đến từ mối liên hệ chiều cao với Cha Thiên Thượng, được Đức Chúa Trời ban cho.

Sự hòa thuận giữa con cái Chúa giống như dầu đổ xuống, sương móc sa xuống, và lan tràn ra. Dầu đổ trên đầu Thầy Tế lễ A-rôn ngụ ý sự hòa thuận, hiệp một là một phước hạnh thánh khiết từ Đức Chúa Trời ban cho dân thánh của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:6). Nơi Chúa ban phước là Hội Thánh Chúa, nơi con dân Ngài họp lại, hiệp làm một với nhau. Ngài ban phước trên những Hội Thánh khiêm nhường, yêu thương phục vụ lẫn nhau trong tinh thần hiệp một. Tinh thần chia rẽ sẽ không nhận được phước hạnh Chúa ban.

Chúng ta thích gần gũi, sinh hoạt với những người cùng quan điểm với mình. Tuy nhiên, những đặc điểm tương đồng về sở thích cá nhân không tạo nên Hội Thánh, vì Chúa đến để phá vỡ những bức tường ngăn cách giữa chúng ta với nhau để chúng ta hiệp một trong Ngài. Hội Thánh chân chính Chúa muốn không phải là sự tương giao của những người giống như chúng ta, nhưng là sự tương giao của những người được biến đổi trở nên giống như Chúa của mình. Sự hiệp một của Hội Thánh có một nền tảng siêu nhiên, có những thuộc tính giống như Chúa, chứ không phải bởi những sự tương đồng tự nhiên.

Bạn có mối liên hệ hòa thuận tốt đẹp với anh chị em trong Hội Thánh không? Điều gì còn ngăn trở bạn tương giao với anh chị em khác?

Lạy Chúa, xin giúp con yêu mến Hội Thánh của Ngài. Xin cho con kinh nghiệm những phước hạnh Chúa ban cho qua Hội Thánh Ngài mà con đang dự phần gây dựng và phục vụ.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page