top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Có Lòng Yêu Mến Để Hiệp Một Ý


 Câu gốc: “Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau...” (câu 1-2a).

Câu hỏi suy ngẫm: Những điều nào Sứ đồ Phao-lô hy vọng thể hiện trong đời sống các tín hữu tại Phi-líp? Từ đó, ông kêu gọi họ điều gì? Ông đưa ra lời khuyên gì để giúp các tín hữu có thể hiệp ý với nhau? Bạn làm gì để có thể hiệp một ý với nhau mà phục vụ Chúa?

Sứ đồ Phao-lô viết thư này cho các tín hữu tại thành Phi-líp với những lời khuyên đầy khích lệ. Phi-líp chương 2 là một chương nổi bật về tấm gương hạ mình của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Qua đó, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu học theo tâm tình của Đấng Christ (câu 5) để sống một đời sống khiêm nhường, hạ mình, và hiệp một với nhau.

Sứ đồ Phao-lô đưa ra những điều cần thể hiện trong đời sống một tín hữu Cơ Đốc, đó là niềm an ủi, tình yêu thương trong Đấng Christ, sự tương giao trong Chúa Thánh Linh, lòng yêu mến và thương xót đối với nhau (câu 1). Với mong muốn mỗi tín hữu khi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chủ, có Chúa Thánh Linh ngự cùng thì đời sống sẽ sinh ra bông trái Thánh Linh để từ đó có thể ảnh hưởng tốt đến người khác. Nhưng điều quan trọng hơn hết ông kêu gọi các tín hữu là khi đã có những phẩm chất cần có của một tín nhân rồi thì họ phải “hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng” (câu 2). Không gì có thể khiến Sứ đồ Phao-lô vui mừng hơn khi thấy các tín hữu trong Hội Thánh Phi-líp có thể hiệp một ý với nhau trong tình yêu thương của Đấng Christ.

Những lý do thường dẫn đến sự chia rẽ, bất đồng, và tan rã trong Hội Thánh hay bất kỳ một cộng đồng nào, đó chính là lòng tranh cạnh, chỉ biết tìm lợi riêng cho mình và không quan tâm đến người khác, thiếu sự tôn trọng và xem thường lẫn nhau. Vì thế, Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu hãy tránh những điều đó. Ông kêu gọi họ phải biết coi người khác như tôn trọng hơn mình và phải biết quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Khi các con cái Chúa biết yêu mến và thương xót lẫn nhau thì sẽ dễ hiệp ý với nhau để cùng chung lo cho công việc Chúa. Nhưng trên thực tế, do thiếu tình yêu thương và sự cảm thông mà ai cũng cho mình là đúng, là hay hơn, không ai tôn trọng ai, nên thường dẫn đến chỗ bất đồng và không thể hiệp một lòng được. Chúng ta cần sẵn sàng từ bỏ lợi riêng của mình, vì mục đích chung trong công việc Chúa, và hết lòng yêu mến anh chị em mình để hiệp ý với nhau mà phục vụ Chúa.

Bạn có dễ dàng hiệp ý với các tín hữu khác trong Hội Thánh không? Tại sao?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con nếu con thiếu tình thương dành cho anh chị em trong Hội Thánh. Xin dạy con biết hạ mình và xem người khác là tôn trọng hơn con để có thể hiệp ý với nhau chung lo công việc của Nước Trời.

(c) 2016 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page