top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bạn Hay Thù


 Câu gốc: “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (Cô-lô-se 3:14).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao các sứ đồ cấm người lấy Danh Chúa trừ quỷ? Các sứ đồ đã mắc sai lầm gì? Phản ứng của Chúa thế nào? Bạn rút ra được bài học gì?

Sứ đồ Giăng thưa với Chúa Giê-xu rằng các sứ đồ đã chứng kiến một người nhân danh Chúa mà đuổi quỷ, họ đã cấm người ấy vì ông không thuộc về nhóm các sứ đồ. Đây là một sai lầm của các sứ đồ, họ cho rằng chỉ có nhóm họ mới là những người thuộc về Chúa, còn những ai không thuộc nhóm họ đều là chống lại họ. Nhưng Chúa Giê-xu bảo họ đừng cấm, vì không ai có thể nhân danh Ngài đuổi được quỷ rồi ngay sau đó quay lại lại nói xấu Ngài. Và Ngài phán: “Ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta” (câu 40 BTTHĐ).

Những ai không thật sự thuộc về Chúa, không thể dùng Danh Chúa như một câu thần chú mà đuổi được quỷ. Như trường hợp bảy con trai của Thầy Tế lễ Thượng phẩm Sê-va, chẳng những không đuổi được quỷ, mà còn bị người bị quỷ ám, đả thương (Công Vụ 19:13-16). Ngay cả các sứ đồ trước đó không đuổi được quỷ vì ít đức tin (Ma-thi-ơ 17:19-20). Vậy những ai đủ đức tin để nhờ Danh Chúa Giê-xu đuổi quỷ thì cũng là người thuộc về Chúa, dù không nằm trong nhóm mười hai sứ đồ. Trong khi Sứ đồ Phao-lô bị cầm tù, có vài người rao giảng Tin Lành vì lòng ganh tị với ông, tưởng rằng họ sẽ làm cho ông đau khổ. Nhưng ông viết, “Song có hề gì! Dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền; ấy vì đó tôi đương mừng rỡ, và sẽ còn mừng rỡ nữa” (Phi-líp 1:18). Vì yêu Chúa, vì yêu tội nhân, hễ có linh hồn nào trở về với Chúa và được cứu thì Sứ đồ Phao-lô vui mừng, bất kể ai rao giảng và rao giảng vì động cơ nào!

Khi chúng ta cho rằng chỉ có chúng ta hay nhóm chúng ta mới là môn đệ thật của Chúa và chỉ chúng ta mới có quyền thực hiện công việc trong Danh Chúa Giê-xu, thì không thể có sự hiệp một trong tình yêu mà ngược lại, chúng ta sẽ gây nên chia rẽ, bè phái trong Hội Thánh chung. Lời Chúa dạy: “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.” Mỗi người được Chúa dùng trong một phương cách phục vụ Chúa khác nhau. Ngoại trừ tà giáo và những tiên tri giả, giáo sư giả, chiên đội lốt dê, những con cái thật của Chúa nên vì lòng yêu mến Chúa và Hội Thánh của Ngài mà có lòng bao dung bỏ qua những dị biệt nhỏ, thứ yếu để cùng nhau hiệp một trong tình yêu mà phát triển Vương Quốc Đức Chúa Trời.

Bạn có mắc sai lầm giống như các sứ đồ ngày trước không? Bài học này cảnh tỉnh bạn điều gì?

Lạy Chúa, xin mở mắt tâm linh của con để con biết phân biệt đâu là đúng sai, điều gì là quan trọng, điều gì là thứ yếu, để con biết bao dung và cộng tác với anh chị em trong Chúa cùng nhau gây dựng sự hiệp một trong Vương Quốc của Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page