top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Cam Chịu Oan Ức


Lu-ca 23:1-11

 Câu gốc: “Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình” (I Phi-e-rơ 2:23).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu phản ứng thế nào trước Vua Hê-rốt? Các nhà lãnh đạo tôn giáo đối xử với Ngài ra sao? Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định tấm gương chịu khổ của Chúa thế nào? Ông kêu gọi con dân Chúa làm gì? Bạn có học theo gương Chúa khi bị oan ức không?

Các trước giả Phúc Âm ký thuật lại khá chi tiết về việc Chúa Giê-xu bị bắt và đưa đi xét xử nhiều nơi. Riêng Bác sĩ Lu-ca có ghi thêm việc Chúa được giải đến trước mặt Vua Hê-rốt đang khi vua có mặt tại thành Giê-ru-sa-lem (câu 7). Khi mới gặp Chúa Giê-xu, vua rất mừng vì muốn thấy những phép lạ Ngài làm (câu 8). Tuy nhiên, Chúa Giê-xu biết rõ ý muốn của vua. Vua chỉ muốn Chúa làm phép lạ để thỏa mãn sự tò mò của mình mà thôi chứ không hề tin rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Vì thế, Chúa đã im lặng dù vua hỏi Ngài nhiều câu (câu 9). Tiên tri Ê-sai cũng đã nói trước về điều này trong Ê-sai 53:7 rằng: “Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.”

Chính sự im lặng của Chúa khiến các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo càng kiện cáo, vu khống Ngài nhiều hơn. Vua cũng thừa dịp mà nhạo báng, khinh dể Ngài (câu 10-11). Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu là một người trọn vẹn khi Ngài sống trên đất. Sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định Ngài không hề làm điều gì sai: “Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá” (I Phi-e-rơ 2:22). Cho nên, tất cả lời kiện cáo của họ đều là lời vu khống oan ức (Ma-thi-ơ 26:60; Mác 14:56). Chúa Giê-xu đã cam chịu tất cả sỉ nhục và oan ức mà không hề nói lên một lời minh oan hay biện hộ cho mình, vì Ngài biết rõ chương trình của Đức Chúa Trời và Ngài phó chính mình cho Đấng Công Bình. Con Trời nay lại phải chịu sự xúc phạm, oan ức từ con người! Chúa biết rõ điều Chúa chịu là vì ai, và Ngài đã thuận phục ý muốn của Đức Chúa Cha để làm trọn công tác cứu chuộc tội nhân. Sứ đồ Phao-lô cho biết: “Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài Danh trên hết mọi danh…” (Phi-líp 2:9).

Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc chúng ta rằng: “Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài” (I Phi-e-rơ 2:21). Chúa Giê-xu là Đấng vô tội mà đã cam chịu mọi sự rủa sả, sỉ nhục, khinh bỉ, và oan ức chỉ vì để chuộc tội cho con người. Mỗi khi nghĩ đến những sự thương khó Chúa phải chịu, chúng ta được an ủi. Hãy noi dấu chân Chúa, sẵn sàng cam chịu oan ức vì Danh Ngài.

Bạn có từng bị vu oan vì đức tin chưa? Bạn có sẵn lòng cam chịu không?

Lạy Chúa Giê-xu, cảm tạ Ngài về tấm gương cam chịu oan ức để thuận phục ý muốn Chúa Cha. Xin giúp con cũng sẵn sàng cam chịu mọi điều vì Danh Chúa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


21 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page