top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúa Biết, Thấy Và Thử Xem Lòng Tôi


Giê-rê-mi 12:1-4

 

Nghe AudioCâu gốc: “Ngài biết tôi, thấy tôi, thử xem lòng tôi đối với Ngài thể nào. Xin kéo những người ấy như con chiên bị dắt đến chỗ giết, biệt riêng họ ra cho ngày đánh giết!” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Người ác mà Tiên tri Giê-rê-mi nhắc đến là ai? Ông dùng những từ ngữ nào để chỉ về họ? Ông xin Chúa trừng phạt họ như thế nào? Tại sao ông cầu xin như vậy? Bạn làm gì với những người gian ác?

Tiên tri Giê-rê-mi đã thưa với Đức Giê-hô-va “dò xét lòng và trí” (11:20), giờ đây ông lại nói nữa, “Ngài biết tôi, thấy tôi, thử xem lòng tôi đối với Ngài thể nào” (câu 3a), tiếp theo đó ông nài xin Đức Giê-hô-va cho ông thấy “sự Ngài báo thù họ,” “Xin kéo những người ấy như con chiên bị dắt đến chỗ giết, biệt riêng họ ra cho ngày đánh giết!” (câu 3b).

Khi tự đưa ra lời khẳng định Đức Giê-hô-va là Đấng đã biết, đã thấy, và đã thử xem lòng của ông đối với Ngài ra sao rồi cầu xin Chúa trừng phạt người ác, thì trong lòng Tiên tri Giê-rê-mi cũng muốn ngầm so sánh sự công bình của mình với những người ông nhắc đến là “kẻ ác,” “người gian trá,” “dân cư hung ác.” Không khó để chúng ta nhận ra những người mà ông nhắc đến ở đây chính là con dân của Đức Chúa Trời, hay cụ thể hơn đó chính là người A-na-tốt. Họ chính là anh em, thuộc dòng tộc của Tiên tri Giê-rê-mi (câu 6), và được Tiên tri Giê-rê-mi mô tả là những cây được “…Ngài đã vun trồng họ; họ đã đâm rễ, lớn lên và ra trái. Miệng họ ở gần Ngài, song lòng họ cách xa Ngài” (câu 2).

Chúng ta thường so sánh và tự thấy rằng mình vẫn còn tốt hơn, vẫn công bình hơn nhiều anh chị em cùng đức tin khác. Như Tiên tri Giê-rê-mi từng biện luận với Đức Chúa Trời, và thật Ngài đã biết, đã thấy, và đã thử xem lòng của chúng ta đối với Ngài thể nào. Song Chúa muốn chúng ta soi mặt mình trong tấm gương Lời Chúa (Gia-cơ 1:22-27) hơn là so sánh với người khác để thấy mình tốt hơn. Con người thường phân biệt trong vòng tội nhân có những tội nhân xấu và tội nhân ít xấu, nhưng xét trên bình diện của Chúa thì tất cả đều là tội nhân và đều “…thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Ghi nhớ điều này giúp chúng ta không vội vàng nài xin sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đổ trên những đối tượng có đời sống tội lỗi hiển lộ, nhưng thay vào đó chúng ta sẽ cầu xin sự nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho mọi tội nhân, trong đó có chúng ta, để có cơ hội ăn năn và phục hồi.

Bạn có yêu thương và cầu nguyện cho những người gian ác, tội lỗi không?

Kính lạy Đức Chúa Trời Công Bình! Con nhận biết con là tội nhân trước mặt Ngài. Xin Chúa giúp con biết yên lặng, kiên nhẫn chờ đợi chương trình của Chúa bày tỏ hơn là nghĩ con công bình hơn những anh chị em cùng đức tin để cầu xin sự đoán phạt của Ngài trên họ.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#TrustInTheLord

36 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page