top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Thân Thể Và Linh Hồn


 Câu gốc: “…Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể, và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa” (câu 13b, 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy về mối liên hệ giữa thân thể và linh hồn ra sao? Ông cho biết mục đích Đức Chúa Trời dựng nên thân thể để làm gì và có giá trị thế nào đối với sự sống lại? Có điều gì cần thay đổi trong thói quen của chúng ta để sử dụng đúng đắn mục đích Chúa dựng nên thân thể?

Sau khi đã đưa ra nhận định “thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu,” Sứ đồ Phao-lô tiếp tục cho tín hữu Cô-rinh-tô biết rằng mục đích thân thể được tạo dựng nên là vì chính Đức Chúa Trời. Đồng thời trong khi nhấn mạnh sự kiện Chúa Giê-xu Christ đã được Đức Chúa Trời khiến phục sinh trong thân thể này, Sứ đồ Phao-lô cũng khẳng định giá trị thân thể và cũng bày tỏ thêm chân lý về thân thể phục sinh cho những tín hữu trong ngày cuối cùng. Những lập luận này trực tiếp đả phá những nhóm người có quan điểm sai lầm khi coi khinh thân thể khiến nhiều người đã lợi dụng quan điểm sai lầm ấy để dung dưỡng cho những hành động tội lỗi về xác thịt mà họ đang vi phạm.

Sứ đồ Phao-lô tha thiết nài khuyên các tín hữu Cô-rinh-tô qua việc phân tích cho họ thấy giá trị cao quý của thân thể, để họ loại bỏ những điều sai trật trong suy nghĩ và hành động, không lại tiếp tục nộp mình vào sự dâm dục mà làm ô uế, hư hoại thân thể tốt lành Đức Chúa Trời ban cho. Muốn như thế, họ phải thực hành kỷ luật về thân thể nghiêm túc theo như kinh nghiệm của Sứ đồ Phao-lô: “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (câu 12).

Mặt khác, nếu quan điểm cho rằng thân thể là xấu xa và chỉ có linh hồn có giá trị là quan điểm sai lầm, thì thiết tưởng những người có quan điểm ngược lại chỉ chăm lo về thân thể, không quan tâm đến đời sống tâm linh thì sai lầm càng lớn hơn. Con dân Chúa cần có quan điểm đúng đắn theo lời Chúa dạy rằng cả thân thể và linh hồn đều có giá trị, bởi tất cả đều được Đức Chúa Trời dựng nên và sắp đặt với những mục đích khác nhau. Khi chúng ta đã tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta bày tỏ lòng quan tâm đến đời sống thuộc linh, song không có nghĩa chúng ta cứ bỏ bê thân thể mà càng phải sử dụng đúng đắn hơn để làm sáng Danh Đức Chúa Trời.

Thói quen nào của bạn đã làm tổn hại đến thân thể cao quý mà Đức Chúa Trời ban cho và bạn cần thay đổi?

Tạ ơn Chúa đã tạo dựng nên thân thể và linh hồn con, ban cho mục đích tốt lành trong cuộc sống hiện tại và cả trong cõi vĩnh hằng, xin giúp con hiểu biết đúng đắn giá trị của thân thể và linh hồn để chu toàn trách nhiệm Chúa giao cho con.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


7 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page