top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Cưu Mang Công Việc Chúa


 Câu gốc: “Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn” (Cô-lô-se 4:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ và hành động của những lãnh đạo thuộc linh và đất nước trước tình trạng của tuyển dân và đất nước như thế nào? Bản án Chúa mà tuyển dân Chúa phải đón nhận trong câu 7 là gì? Làm thế nào để Cơ Đốc nhân cưu mang công việc Chúa và làm cho trọn vẹn chức vụ đã nhân danh Chúa nhận lãnh?

“Chẳng ai để vào lòng” chính là thái độ dững dưng của những người lãnh đạo thuộc linh và đất nước trước thực trạng của tuyển dân và đất nước “hoang vu,” “bị tàn phá.” Thái độ ấy còn tệ hại hơn khi họ còn thể hiện qua hành động “…phá vườn nho Ta, giày đạp sản nghiệp Ta dưới chân, làm cho chỗ đất vui thích của Ta thành ra rừng hoang” (câu 10). Trái ngược với thái độ của quan trưởng là hình ảnh của Đức Giê-hô-va đang đau xót để nhắc lại khoảng thời gian tươi đẹp khi họ còn sống trong giao ước với Ngài, khi Ngài trìu mến, tự hào gọi họ là “nhà Ta,” “sản nghiệp Ta,” “dân lòng Ta rất yêu mến.” Nhưng những động từ đi kèm với chủ từ Ta, là Chúa, “đã lìa,” “đã bỏ,” “đã phó” trong câu 7 cho thấy bản án mà tuyển dân sẽ phải đón nhận khi họ không còn ở trong sự chăm sóc, bảo vệ của Đức Giê-hô-va, bởi vì họ đã đem lòng nghịch cùng Ngài giống như hình ảnh sư tử trong rừng đang gầm thét nghịch cùng chủ của nó (câu 8).

Những nhà lãnh đạo tôn giáo và đất nước được Đức Chúa Trời lập nên để bảo vệ, chăm lo đời sống của dân Chúa, nhưng chẳng những họ không hoàn thành trách nhiệm đã nhận nơi Đức Giê-hô-va mà còn góp phần khiến tuyển dân Chúa “thành ra rừng hoang,” “đất ấy ra hoang vu” (câu 10-11). Chính họ đã tạo nên thảm cảnh đó, dù nhìn thấy trước mắt song họ lại chẳng quan tâm đến dân Chúa và hoàn cảnh khốn khổ mà dân Chúa đang đối diện “vì chẳng ai để vào lòng.”

Ngày nay, Đức Giê-hô-va lựa chọn và đặt để chúng ta ở mỗi vị trí khác nhau với mục đích là để chúng ta vì “nhà Ta,” “sản nghiệp Ta,” “dân lòng Ta rất yêu mến” mà “để vào lòng.” Thế nhưng, không hiếm những lần Chúa cho chúng ta nhìn thấy cảnh trạng của bầy chiên mà Ngài giao phó đang ốm yếu, bệnh tật, đang bị muông sói rình rập nhưng chúng ta vẫn thản nhiên xem như chẳng có chuyện gì. Hoặc chúng ta nhắc đến, bàn đến trong một thái độ thờ ơ, “chẳng để vào lòng,” chẳng quan tâm như thể đó là việc của ai khác chứ không phải của chúng ta. Đó là nếp sống không vui lòng Chúa. Chúng ta cần phải để vào lòng, cưu mang công việc Chúa, và phục vụ Hội Thánh Ngài theo như lời Sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Cô-lô-se 4:17: “Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn.”

Bạn có quan tâm và để vào lòng công việc Nhà Chúa và bầy chiên của Chúa không?

Kính lạy Đức Giê-hô-va! Xin giúp con ý thức sự cao quý trong vị trí mà Ngài đã đặt để con trong Nhà Chúa, để con luôn chuyên tâm phục vụ Ngài, lo tưởng đến Nhà của Chúa, sản nghiệp của Chúa, và bầy chiên mà Ngài yêu mến.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

43 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page