top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Vợ Chồng Thuộc Về Nhau


 Câu gốc: “Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ” (câu 3-4).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô có lời hướng dẫn nào trong đời sống vợ chồng? Lời hướng dẫn này có liên quan gì đến lời dạy “hãy lấy thân thể mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời” (6:20)? Bạn nhận được bài học nào từ lời dạy này?

Nhân các tín hữu tại Cô-rinh-tô viết thư hỏi về những vấn đề liên quan đến nếp sống đạo của Cơ Đốc nhân, Sứ đồ Phao-lô đã có lời hướng dẫn về cách sống giữa vợ và chồng trong hôn nhân. Trước nhất, chồng và vợ phải làm trọn các bổn phận đối với nhau. Những bổn phận cụ thể của chồng và vợ dù không được liệt kê trong thư này, song qua những thư khác của Sứ đồ Phao-lô, chúng ta biết: chồng phải yêu vợ như thân mình, còn vợ có trách nhiệm vâng phục chồng (Ê-phê-sô 5:22-33). Nhưng đặc biệt hơn ở đây còn có lời dạy về cách chồng và vợ sử dụng món quà tình dục mà Đức Chúa Trời ban trong hôn nhân. Sứ đồ Phao-lô truyền dạy rằng cả chồng và vợ đều không có quyền tự chủ về thân của mình, nhưng phụ thuộc vào nhau. Hay nói cách khác, chồng phụ thuộc vợ và vợ phụ thuộc chồng.

Điều có vẻ như đơn giản, nhưng không phải mọi người đều biết và cư xử đúng đắn như điều Kinh Thánh đã truyền dạy. Cách vợ chồng sử dụng món quà tình dục trong hôn nhân cũng bày tỏ ra việc “…lấy thân thể mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời.” Về phương diện thuộc linh, thân thể chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời khi chúng ta trở thành Cơ Đốc nhân, vì Chúa Giê-xu Christ đã chuộc chúng ta bằng một giá rất cao để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi (I Cô-rinh-tô 6:19-20). Tuy nhiên trong ý niệm này, về phương diện thuộc thể, thân thể chúng ta thuộc về chồng hoặc vợ, tức thuộc về nhau trong hôn nhân. Chính Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân, để nhờ sự kết hợp giữa vợ chồng mà cả hai trở nên một (Sáng Thế Ký 2:24).

Trong ánh sáng của lời dạy đó, Sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh với các tín hữu Cô-rinh-tô nói riêng và mọi Cơ Đốc nhân nói chung rằng phải có sự bình đẳng hoàn toàn trong các mối liên hệ tình dục trong hôn nhân. Cả người nam lẫn người nữ không ai được quyền tìm cách thống trị hoặc chuyên quyền. Thế nhưng trong thực tế vẫn có những người nghĩ rằng mình được quyền tự chủ về thân mình nên tìm cách thể hiện quyền thống trị của mình trên người còn lại, hoặc tự do sử dụng thân thể này cho tình dục ngoài hôn nhân. Như thế là vi phạm nguyên tắc hôn nhân Đức Chúa Trời đã thiết lập, và sống như thế cũng đồng nghĩa với việc không làm sáng Danh Chúa qua thân thể này.

Bài học hôm nay có giúp bạn thay đổi quan niệm nào về hôn nhân không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Đấng đã thiết lập hôn nhân và ban hạnh phúc trọn vẹn trong hôn nhân, xin giúp con làm tròn những nguyên tắc Ngài đã thiết lập trong hôn nhân để con kinh nghiệm hạnh phúc trọn vẹn Ngài ban.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page