top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tai Hoạ Thứ Mười


Xuất Ê-díp-tô Ký 12:29-36

 

Nghe AudioCâu gốc: “Vả, khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ê-díp-tô, từ thái tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình, cho đến con cả của người bị tù, và hết thảy con đầu lòng của súc vật” (câu 29).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã làm gì với người Ai Cập như lời Chúa báo trước? Tại sao Chúa đoán phạt trên toàn dân Ai Cập? Vua và người Ai Cập đã làm gì cho dân Chúa khi tại vạ ập đến? Bạn rút ra những bài học nào để áp dụng trong cuộc sống?

Chúa đã hành hại tất cả con đầu lòng của người Ai Cập như Lời Ngài đã cảnh cáo trước (câu 29). Chúa ban cho con người quyền tự do quyết định nhưng phải tự nhận lấy hậu quả về hành động của mình. Sự phán xét khủng khiếp của Chúa có thể đến nhanh hay chậm nhưng chắc chắn sẽ đến trong thời điểm Ngài quy định. Có thể chúng ta thắc mắc tại sao vua Ai Cập cứng lòng nhưng Chúa lại đoán phạt trên toàn dân Ai Cập. Ê-xê-chi-ên 33:11 chép rằng: “Thật như Ta hằng sống, Ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống.” Với trí hiểu hạn hẹp, chúng ta không thể hiểu hết công việc Chúa làm, nhưng Kinh Thánh cho biết Ngài không tuyệt diệt họ, mà để cho họ con đường sống. Mục đích của sự đoán phạt trên toàn dân Ai Cập là để họ và mọi dân trên đất nhận biết Danh của Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 9:15-16).

Sự hoảng sợ lên đến tột đỉnh khi người Ai Cập mất con đầu lòng! Trong đêm kinh hoàng đó, Pha-ra-ôn và quần thần triệu ngay ông Môi-se và ông A-rôn vào cung, yêu cầu hai ông đưa dân Chúa và cả bầy súc vật đi ngay mà không còn ra một điều kiện nào cả. Vua còn yêu cầu ông Môi-se cầu phước cho ông. Người Ai Cập cũng thúc giục tuyển dân mau ra khỏi xứ họ vì sợ sự chết cũng sẽ xảy đến với họ. Họ sẵn lòng tặng đồ bằng bạc, vàng, và áo xống cho tuyển dân giống như một người bị lột trần! Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Vua Ai Cập muốn giữ dân Chúa để tiếp tục làm giàu cho người Ai Cập, nhưng Đức Chúa Trời đã lấy lại sự công bằng cho tuyển dân. Sự việc này ứng nghiệm lời tiên tri cho ông Áp-ra-ham: “Phải biết rằng, dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp bốn trăm năm. Nhưng, Ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó; rồi khi ra khỏi xứ, thì sẽ được của cải rất nhiều” (Sáng Thế Ký 15:13-14).

Bài học này cho chúng ta thấy của cải quý giá nhưng mạng sống con người còn quý giá hơn; và Đức Chúa Trời nắm giữ cả hai. Chúa là Đấng Toàn Tri, Toàn Năng, Công Bằng, và Thành Tín. Mọi thế lực chống cự Ngài đều sẽ tiêu tan. Con người không được khinh dể lời Chúa cảnh báo nhưng phải ăn năn, quy phục Ngài ngay.

Bạn có quan tâm đến những lời cảnh báo của Chúa trong Kinh Thánh không?

Tạ ơn Chúa đã hy sinh Con Một của Ngài để ban sự sống đời đời cho con và cho mọi người tin nhận Chúa Giê-xu! Xin giúp con núp dưới bóng cánh toàn năng của Ngài luôn luôn.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


16 views

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page