top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Luật Về Lễ Vượt Qua


 Câu gốc: “Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà; ngươi đừng đem thịt ra ngoài, và cũng đừng làm gãy một cái xươn nào. Hết thảy hội chúng Ít-ra-ên phải giữ lễ Vượt Qua” (câu 46-47).

Câu hỏi suy ngẫm: Hội chúng Ít-ra-ên giữ lễ Vượt Qua như thế nào? Điều kiện nào để một người ngoại bang được tham gia giữ lễ Vượt Qua? Có sự tương đồng nào trong việc giữ lễ Vượt Qua của tuyển dân ngày xưa và Tiệc Thánh của Cơ Đốc nhân ngày nay?

Lễ Vượt Qua liên hệ trực tiếp với tai họa thứ mười mà Chúa đã giáng trên người Ai Cập. Trong khi mọi con trưởng nam và súc vật đầu lòng của người Ai Cập bị Đức Chúa Trời hành hại, Ngài đã vượt qua nhà của người Ít-ra-ên có máu con sinh tế bôi trên đầu cửa. Một con chiên hay dê một năm tuổi không tì vết phải chết thay cho con trưởng nam trong gia đình tuyển dân. Đây là luật đời đời cho mọi thế hệ của tuyển dân phải giữ để kỷ niệm sự kiện Chúa giải cứu họ ra khỏi Ai Cập. Việc giữ lễ Vượt Qua cũng là một đặc ân chỉ dành riêng cho dân Chúa. Thịt con chiên chỉ được ăn trong gia đình, không được bán ra ngoài. Tất cả người ngoại bang, từ khách vãng lai đến nô lệ trong nhà đều không được ăn thịt ngoại trừ họ đã được nhận diện là người Ít-ra-ên, đã chịu phép cắt bì theo giao ước của Chúa với dòng dõi của ông Áp-ra-ham (Sáng Thế Ký 17:9-14). Đặc ân được giữ lễ Vượt Qua không chỉ là được ăn một bữa thịt nhưng mang ý nghĩa xác quyết niềm tin và được nhận diện là tuyển dân của Chúa, được ở trong mối tương giao đặc biệt với Ngài, nhận được sự hướng dẫn và bảo vệ của Ngài.

Việc ăn thịt con sinh tế trong lễ Vượt Qua phải rất thận trọng hầu cho không có một chiếc xương nào bị gãy như Lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn (câu 46). Vì con chiên trong lễ Vượt Qua là hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng chết thay cho toàn nhân loại. Lời tiên tri đã được ứng nghiệm: “Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy” (Dân Số Ký 9:12; Thi Thiên 34:20; Giăng 19:36). Tuyển dân đã làm theo Lời, và trong ngày đó, Đức Giê-hô-va đã rút họ ra khỏi Ai Cập theo từng chi phái (câu 50).

Ngày nay, Cơ Đốc nhân được làm con dân của Đức Chúa Trời qua giao ước mới trong máu của Chúa Giê-xu qua thánh lễ Tiệc Thánh (Lu-ca 22:20). Khi dự Tiệc Thánh, Cơ Đốc nhân phải ghi nhớ Lời Chúa đã dạy: “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng, thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy; vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình” (I Cô-rinh-tô 11:26-29).

Bạn có cảm nhận được cảnh Chúa chịu khổ hình khi nhận lãnh Tiệc Thánh không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì máu quý giá của Ngài đã đổ ra để tội con được tha, linh hồn con được cứu. Xin Chúa giúp con bước đi mỗi ngày với tấm lòng biết ơn và rao giảng sự chết của Ngài cho đến lúc Ngài trở lại.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

67 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page