top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Trách Nhiệm Và Giới Hạn


 Câu gốc: “Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Trách nhiệm và giới hạn của mỗi chi thể trong một thân thể là gì? Điều này áp dụng thể nào trong sinh hoạt của Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh?

Sứ đồ Phao-lô ví Hội Thánh như một thân có nhiều chi thể. Và dù các chi thể khác nhau thì không thể phủ nhận chúng không thuộc về thân thể. Cũng vậy, sự khác nhau của con cái Chúa trong Hội Thánh không thể là lý do để loại trừ nhau. Trong Hội Thánh chúng ta thường thấy một số người làm các công tác đặc biệt khác nhau. Một số con cái Chúa thường viện lý do mình không phải là mục sư, hay thành viên trong Ban Chấp Hành để thoái thác những công tác phục vụ. Một mục sư nói trong Hội Thánh của ông có 100% các tín hữu sẵn lòng: 20% người sẵn lòng phục vụ người khác và 80% người sẵn lòng để người khác phục vụ họ! Thông thường, Hội Thánh gặp khó khăn khi có nhiều người không sẵn sàng làm phần việc của họ, cũng như có những người không muốn người khác làm phần việc của họ. Chúng ta cần nhận biết ơn Đức Chúa Trời đã ban cho mình để nhận lãnh một trách nhiệm trong Hội Thánh. Mỗi tín hữu phải làm một việc gì trong Hội Thánh hơn là chỉ đến nhà thờ để thờ phượng Chúa mà thôi, trong khi Hội Thánh có nhiều nhu cầu để được tăng trưởng.

Cơ Đốc nhân phải nhận lãnh trách nhiệm của mình trong Hội Thánh, và chúng ta cũng phải chấp nhận giới hạn của mình. “Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? (câu 17). Đức Chúa Trời không có ý định và cũng không trang bị cho một vài người làm hết mọi việc trong nhà Ngài. Là những thành viên trong Hội Thánh, chúng ta có thể ví mình như những miếng ghép nhỏ trong một bức tranh ghép lớn. Mỗi miếng ghép có các cạnh lồi lõm khác nhau, nhờ đó, chúng bổ túc lẫn nhau trong vị trí của nó để tạo thành một bức tranh ghép đẹp và ý nghĩa. Mỗi miếng ghép của bức tranh ghép đều quan trọng và cần thiết. Khi tấm tranh ghép thiếu một miếng ghép, nó không còn là một bức tranh toàn hảo. Cũng vậy, mỗi Cơ Đốc nhân trong Hội Thánh đều quan trọng và cần thiết. Như mỗi miếng ghép phải được đặt đúng vị trí của nó bên cạnh những miếng ghép khác để tạo nên một bức tranh đầy đủ thể nào, thì sự quan trọng của mỗi tín hữu trong Hội Thánh cũng thể ấy.

Một trong những lý do làm suy yếu và ngăn trở sự tăng trưởng của Hội Thánh là người lãnh đạo không tạo cơ hội cho tín hữu tham gia phục vụ; và không biết những giới hạn của mình để tiếp nhận những người khác là những người có khả năng cùng tham gia.

Bạn có viện dẫn lý do gì để thoái thác phục vụ Hội Thánh hay ngăn trở người có khả năng phục vụ không?

Lạy Chúa, xin con nhận biết ân tứ Chúa ban cho, đồng thời cũng nhận biết giới hạn của con để sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm Chúa giao cho con trong Hội Thánh.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page