top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tôi Cần Gì Trong Hội Thánh


I Cô-rinh-tô 12:14-17

 

Nghe Audio



Câu gốc: “Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến hai phương diện nào của Hội Thánh? Tại sao hai phương diện này không mâu thuẫn với sự hiệp một trong Hội Thánh? Hiểu biết điều này giúp bạn tránh thái độ kiêu ngạo hoặc tự ti như thế nào?

Sứ đồ Phao-lô đưa ra hai phương diện dường như trái nghịch nhau trong Hội Thánh. Trên một phương diện Hội Thánh là MỘT thân, nhưng về phương diện khác thì Hội Thánh lại gồm NHIỀU chi thể (câu 14). Tại đây, ông nhấn mạnh đến tính đa dạng của Hội Thánh, đó là đa dạng trong sự hiệp một.

Thông thường, khi đề cao hiệp một và đoàn kết, các tổ chức xã hội thường tìm kiếm sự đồng nhất, đồng phục, đồng sở thích… giữa các thành viên. Bởi vì sự gắn kết của họ dựa vào yếu tố con người, và cũng chính vì thế nên thường không bền vững. Ngược lại, sự hiệp một của Hội Thánh không dựa vào yếu tố con người. Sứ đồ Phao-lô đưa ra một minh họa là cho dù khi chân nói “ta chẳng phải là tay” và thậm chí phủ nhận sự hiệp một “ta không thuộc về thân,” thì sự thật vẫn là “chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân” (câu 15). Trong thực tế, có một số Cơ Đốc nhân rời khỏi sự tương giao Cơ Đốc, cắt đứt mối liên hệ với anh chị em do buồn giận hay bất đồng ý kiến. Nhưng nếu là một Cơ Đốc nhân thật thì người đó sẽ cảm thấy thiếu vắng niềm vui và sự bình an trong đời sống. Vì sao? Vì cho dù người đó buồn giận và chối bỏ mối tương giao Cơ Đốc “thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân” (câu 15) và “tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân” (câu 16).

Sự đa dạng không làm mất đi sự hiệp một trong Hội Thánh, ngược lại chính sự đa dạng đem đến phước hạnh và ích lợi cho thân và những chi thể khác trong thân, vì sự đa dạng bổ sung, hỗ trợ cho nhau, “Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu?” (câu 17). Tay, hay chân, hay mắt, hay tai, bộ phận nào quan trọng hơn? Tất cả đều quan trọng như nhau vì tất cả đều cần nhau và bổ sung cho nhau. Thật ra, điều quan trọng là chính thân thể. Các chi thể thực hành các chức năng của mình là để “làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương” (Ê-phê-sô 4:16b).

Hãy cảm tạ Chúa vì mình được trở nên một chi thể trong Thân Thể Chúa, và hãy thỏa lòng với vị trí của chi thể mà Chúa đặt để. Chúng ta không kiêu ngạo cũng không tự ti về vị trí và chức năng của mình trong Hội Thánh, vì dù chúng ta là ai và làm gì trong Hội Thánh thì tất cả chúng ta đều cần nhau, đều lệ thuộc nhau, và đều lệ thuộc Đấng Christ. Ha-lê-lu-gia.

Bạn có thấy bạn luôn cần đến nhau trong Hội Thánh không?

Cảm tạ Chúa vì những anh chị em Ngài ban cho con trong Hội Thánh. Xin Chúa cho con tình yêu thương và sự gắn kết để cùng nâng đỡ nhau trong hành trình đức tin.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Fellowship #Unity

11 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page