top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đức Giê-Hô-Va Phán - Con Theo Lệnh


Giê-rê-mi 13:1-11

 

Nghe AudioCâu gốc: “Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn Ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước” (Sáng-thế Ký 2:18).

Câu hỏi suy ngẫm: Có bao nhiêu mệnh lệnh Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi phải thực hiện? Thái độ của Tiên tri Giê-rê-mi ra sao trước những lời phán truyền từ Đức Giê-hô-va? Bạn thường có phản ứng ra sao trước những lời Đức Chúa Trời truyền dạy?

“Đức Giê-hô-va phán… tôi theo lệnh Đức Giê-hô-va… mua đai, thắt vào lưng tôi” (câu 1-2), “Lời của Đức Giê-hô-va truyền cho tôi… Tôi bèn đi” (câu 3, 5), “Đức Giê-hô-va phán… Tôi đi… đào và rứt...” (câu 6-7). Tiếp sau lời phán truyền của Đức Giê-hô-va là những động từ mô tả hành động của Tiên tri Giê-rê-mi nhanh chóng thực hiện “như Đức Giê-hô-va đã phán dặn” (câu 5), hoàn toàn không sai trật, không chậm trễ bất cứ mệnh lệnh nào Ngài đã phán truyền. Trái với hình ảnh nhà Giu-đa và nhà Ít-ra-ên “chẳng khứng nghe” những điều Đức Giê-hô-va truyền dạy (câu 11) là hình ảnh của Tiên tri Giê-rê-mi đã nêu cao tấm gương của một đầy tớ vâng phục tuyệt đối Lời Đức Chúa Trời.

Hình ảnh này gợi chúng ta nhớ đến nhiều đầy tớ trung kiên của Đức Chúa Trời đã một lòng vâng theo lời dạy của Chúa, và điều đó đem lại phước hạnh cho chính bản thân, gia đình, và cả dân tộc. Tộc trưởng Áp-ra-ham vâng theo lời kêu gọi của Đức Giê-hô-va rời khỏi quê hương thân thuộc để đi đến một nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chỉ cho. Kinh Thánh cho biết ông đã “đi mà không biết mình đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8) vì đức tin ông đặt nơi Chúa và ông vâng phục Ngài cách trọn vẹn. Nhờ điều đó, Đức Giê-hô-va hứa sẽ ban phước cho ông, dòng dõi ông, và các dân tộc trong thế gian. Chàng thanh niên Giô-sép, là chồng hứa của cô Ma-ri trong Tân Ước, sau khi nghe thiên sứ phán trong giấc chiêm bao, “thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn” (Ma-thi-ơ 1:24). Điều này nói lên hành động vâng phục tức thì của chàng Giô-sép khi nghe lời phán từ thiên sứ của Đức Chúa Trời. Những từ “thì,” “bèn” đứng trước những động từ mô tả hành động của ông cho thấy ông luôn thực hiện ngay sau lời truyền phán của Chúa, không chần chừ, không bê trễ, qua đó Đấng Cứu Thế đã giáng sinh đem đến phước hạnh cho muôn dân muôn nước.

Có thể chúng ta sẽ không sở hữu mọi kỹ năng, không phải là những người đặc biệt, nhưng điều chắn chắc chúng ta ai cũng cần phải có, đó là tấm lòng vâng phục. Thế nhưng, không phải mọi mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va đều dễ dàng để vâng phục, vì có khi những mệnh lệnh ấy trái với những ưa muốn của xác thịt, nên chúng ta vẫn thường khước từ, hoặc chậm trễ để thực hiện. “Chúa phán – Con theo lệnh” là đức tính cần có của mỗi Cơ Đốc nhân để đem đến phước hạnh cho chính mình và cả những người xung quanh.

Điều gì thường là rào cản ngăn trở bạn vâng theo hoặc chậm trễ làm theo mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin cho con tấm lòng vâng phục để luôn làm y theo lời Chúa phán truyền và thực hiện ngay không chậm trễ. Xin dùng sự vâng phục của con để đem phước hạnh đến cho nhiều người.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Obedience

18 views

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page