top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Được Cảm Hoá


 Câu gốc: “…Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ... Bởi vì, chồng không tin Chúa, nhân vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa, nhân chồng mình tin Chúa được nên thánh” (câu 12b, 14a).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời dạy của Sứ đồ Phao-lô khi giữa vợ chồng chỉ có một người tin Chúa là gì? Mục đích của lời dạy này là gì? Điều này có mâu thuẫn với lời dạy trong II Cô-rinh-tô 6:14 không? Bạn bày tỏ nếp sống đạo của mình như thế nào khi có người chưa tin Chúa trong gia đình?

Mệnh lệnh vợ chồng không nên phân rẽ nhau không những chỉ được truyền dạy cho những trường hợp vợ chồng cùng niềm tin, nhưng cũng cho những trường hợp vợ chồng không cùng niềm tin. Trường hợp được đề cập ở đây là chỉ có người vợ hoặc người chồng tin Chúa sau khi đã kết hôn với nhau rồi. Vì thế, lời dạy này hoàn toàn không mâu thuẫn với lời dạy trong II Cô-rinh-tô 6:14: “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin.” Sứ đồ Phao-lô dạy, nếu người bạn đời ngoại đạo không vì vợ hoặc chồng đã đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu mà từ bỏ, song người ấy vẫn bằng lòng giữ trọn lời hứa kết ước của hôn nhân, vui lòng sống trọn đời với người đã tin, thì không thể vì khác niềm tin mà vợ hoặc chồng là người đã tin Chúa lại lìa bỏ bạn đời chưa tin Chúa của mình.

Việc thực thi lời dạy của Sứ đồ Phao-lô đã giúp cho các tín hữu tại Cô-rinh-tô không vi phạm kết ước hôn nhân khi họ trở nên Cơ Đốc nhân, mặt khác lại mở ra cho họ thấy cơ hội quý báu để vợ hoặc chồng chưa tin Chúa của mình cũng được nên thánh khi chứng kiến và chịu ảnh hưởng đời sống tin kính của chính mình. Đây thật sự là một khía cạnh khác trong việc ứng dụng lời dạy của Chúa, “…hãy lấy thân thể mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 6:20). Khi chồng hoặc vợ là Cơ Đốc nhân vâng lời Chúa truyền dạy làm trọn mọi trách nhiệm của mình với người chưa tin, thì qua đời sống được nên thánh của mình người kia sẽ được cảm hóa và có cơ hội trở nên tín hữu của Đấng Christ.

Điều này không có nghĩa rằng trong gia đình chỉ cần một người đại diện tin Chúa là đủ. Song đây là điều Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở những người vợ hoặc chồng đã là Cơ Đốc nhân phải cẩn trọng trong cách thực hành nếp sống đạo của mình. Bởi vì chính người bạn đời là người thấy rõ ràng nhất đời sống được thay đổi của chúng ta khi đã tin nhận Chúa, nếu họ vẫn không thấy có sự đổi mới nào, không thấy sự tốt lành nào của Đức Chúa Trời bày tỏ qua nếp sống đạo của chúng ta thì chính chúng ta là rào cản ngăn trở họ đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Trách nhiệm đó thuộc về chúng ta.

Bạn có quan tâm đến nếp sống tin kính của mình có thể giúp người bạn đời của mình được nên thánh không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Đấng đã giao trách nhiệm cho con “lấy thân thể mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời.” Xin giúp con trước nhất hoàn thành trách nhiệm này trong gia đình để những người thân trong gia đình con cũng được nên thánh qua đời sống đổi mới của con.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page