top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đừng Đánh Mất Lòng Tôn Kính


 Câu gốc: “Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa, lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lạy trước đền thánh của Chúa” (Thi Thiên 5:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít muốn làm gì đối với Hòm Giao Ước? Có gì sai trong cách Vua Đa-vít rước Hòm về? Vì sao Chúa đánh chết ông U-xa? Sự thờ phượng ở Hội Thánh bạn và chính bạn thể hiện lòng tôn kính Chúa như thế nào?

Sau khi đã củng cố ngôi vua vững vàng, Vua Đa-vít muốn đem Hòm Giao Ước về thủ đô Giê-ru-sa-lem để thiết lập lại sự thờ phượng đúng đắn cho toàn quốc. Ông nhóm toàn dân Ít-ra-ên lại để rước Hòm Giao Ước từ Ki-ri-át-Giê-a-rim, tại nhà ông A-bi-na-đáp về. Hòm Giao Ước đã được đặt ở đó trong mấy mươi năm (I Sa-mu-ên 7:2). Giờ đây, Hòm được đặt lên một chiếc xe mới, còn ông U-xa và ông A-hi-ô, con ông A-bi-na-đáp, thì dắt bò kéo xe. Khi đến sân đạp lúa Ki-đôn, ông U-xa đưa tay nắm giữ Hòm vì bò trượt bước. Đức Chúa Trời nổi cơn thịnh nộ cùng ông U-xa và đánh ông chết tại chỗ vì đã chạm đến Hòm.

Hành động tưởng như đẹp ý Đức Chúa Trời lại biến thành thảm họa vì cả Vua Đa-vít lẫn ông U-xa đã không tôn trọng đúng mức sự hiện diện thánh của Ngài. Họ đã không khiêng Hòm Giao Ước đúng như cách Chúa phán dặn. Hòm phải được khiêng bằng đòn đặt trên vai những người Lê-vi là con cháu của Kê-hát và tuyệt đối không được chạm đến Hòm, nếu không sẽ phải chết (Dân-số Ký 4:15). Vì sao ông U-xa lại dám đưa tay nắm giữ Hòm? Có lẽ vì Hòm Giao Ước đã quá quen thuộc với ông. Chiếc Hòm này vốn là một vật thể mà ông nhìn thấy hằng ngày suốt thời thơ ấu. Bởi quá quen thuộc, nên ông không còn đủ lòng kính sợ đối với sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời qua Hòm Giao Ước.

Khi thờ phượng Chúa, trước sự hiện diện thánh của Ngài, chúng ta phải luôn ý thức Chúa là Đấng Tối Cao, tuyệt đối thánh khiết, tuyệt đối đáng tôn. Chúng ta không thể lơ là, xem nhẹ, hay thiếu trang nghiêm, tôn kính khi thờ phượng Chúa. Chúa là bạn thiết của chúng ta, là Đấng mà chúng ta có thể giãi bày mọi nỗi niềm, nhưng Ngài không phải là người bạn mà chúng ta có thể tùy tiện “vỗ vai, bá cổ.” Ngày nay, chúng ta không dùng bàn tay phàm tục của mình để xâm phạm sự hiện diện thánh của Chúa nhưng có thể làm điều đó bằng nhiều hình thức khác, chẳng hạn như không chuẩn bị đủ khi được giao trách nhiệm trong chương trình thờ phượng, nói chuyện phiếm, nghe điện thoại, đi ra đi vào một cách vô ý thức trong giờ thờ phượng v.v… Nhiều khi chúng ta “tự nhiên” làm vậy vì sự thờ phượng Chúa đã trở thành quá quen thuộc với mình, cũng giống như Hòm Giao Ước đã trở thành quá quen thuộc với ông U-xa. Khi thờ phượng Chúa, chúng ta phải luôn bước vào sự hiện diện của Ngài với lòng tôn kính tuyệt đối.

Bạn có thường thể hiện sự thiếu tôn kính trong một hình thức nào đó khi thờ phượng không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn bước vào sự thờ phượng với tất cả lòng yêu kính Chúa và không để cho bất cứ hành động nào khiến cho sự thờ phượng mất đi sự trang nghiêm.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

67 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page