VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đồng Vợ Đồng Chồng


Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-26

 

Nghe AudioCâu gốc: “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc của mình” (Truyền Đạo 4:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Cặp vợ chồng trong câu chuyện này là ai? Họ đã làm gì? Bạn học gì từ những việc họ đã làm? Việc đồng vợ đồng chồng trong hôn nhân đem lại hiệu quả nào?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, ngoài việc nói về ông A-bô-lô với tấm lòng sốt sắng giảng đạo, cũng đề cập đến đôi vợ chồng A-qui-la và Bê-rít-sin. Cặp vợ chồng này đã gặp Sứ đồ Phao-lô tại thành Cô-rinh-tô. Do cùng làm nghề may trại nên Sứ đồ Phao-lô đã ở nhà của vợ chồng A-qui-la và Bê-rít-sin. Sau thời gian một năm rưỡi, ông bà lại theo Sứ đồ Phao-lô tới thành Ê-phê-sô, và tại đây họ gặp ông A-bô-lô (Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-19).

Kinh Thánh không cho biết đức tin của cặp vợ chồng này khởi nguồn từ đâu, nhưng chắc chắn trong suốt thời gian cùng sống và làm việc chung với Sứ đồ Phao-lô, ít nhiều họ cũng được trang bị rất kỹ về Phúc Âm. Chính Sứ đồ Phao-lô cũng gọi họ là những người cùng làm việc với ông (Rô-ma 16:3). Do đó, khi hai vợ chồng gặp ông A-bô-lô, nghe ông giảng về Chúa Giê-xu thì họ nhận ra sự thiếu sót của sứ điệp Phúc Âm mà ông A-bô-lô trình bày. Với lòng quan tâm đến công việc Chúa chung, quan tâm đến sứ điệp Phúc Âm được rao truyền, cả hai vợ chồng đều đồng một lòng với nhau, tha thiết mời ông A-bô-lô về nhà mình để giải bày thêm về đạo Đức Chúa Trời kỹ càng hơn (câu 26). Vợ chồng ông bà A-qui-la và Bê-rít-sin đã nhận ra được khả năng rao giảng Phúc Âm của ông A-bô-lô, nhưng do ông chỉ giảng những gì ông biết về Chúa Giê-xu qua ông Giăng Báp-tít mà thôi, đó là chỉ nhấn mạnh đến sự ăn năn (Lu-ca 3:1-18). Vì vậy, sứ điệp của ông chưa đủ trọn vẹn. Nhờ sự tinh ý của hai vợ chồng, cùng sự hiệp lòng với nhau của họ, nên họ đã làm được một việc rất ích lợi cho công tác rao giảng Phúc Âm. Họ biết nhìn người và biết nhận định sự việc, từ đó dẫn đến hành động cụ thể là sẵn sàng mở cửa nhà mình, dành thời gian để giúp ông A-bô-lô hiểu kỹ lưỡng hơn về sứ điệp Cứu Rỗi của Chúa Giê-xu.

Chúng ta thấy vợ chồng ông bà A-qui-la và Bê-rít-sin đã đồng lòng với nhau trong sự giúp đỡ ông A-bô-lô và họ đã được Chúa dùng để góp phần không nhỏ vào công tác rao giảng Phúc Âm, mở rộng Nước Chúa của ông A-bô-lô. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Đồng vợ đồng chồng, tát bể đông cũng cạn.” Trong thực tế, chúng ta cũng thấy khi hai vợ chồng hiệp một lòng với nhau cùng phục vụ Chúa thì kết quả rất đáng khích lệ. Ngay cả trong cuộc sống thường ngày, nếu hai vợ chồng luôn đồng lòng phục vụ Chúa thì cũng sẽ thành công trong gia đình. Đồng vợ đồng chồng trong Chúa là một trong những yếu tố góp phần đem lại hạnh phúc lứa đôi.

Vợ chồng bạn có đồng lòng với nhau trong cuộc sống và trong sự phục vụ Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp vợ chồng con cùng tất cả cặp vợ chồng Cơ Đốc khác luôn biết nhờ cậy Chúa để hiệp một lòng với nhau mà phục vụ Chúa và sống kết quả cho Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Marriage

6 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách