top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tự Do Hay Nô Lệ


 Câu gốc: “Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy về người nô lệ hoặc người tự do khi được Đức Chúa Trời kêu gọi thì nên sống như thế nào? Ông nhắc lại câu “Anh em đã được chuộc bằng giá cao” với mục đích gì? Bạn áp dụng bài học này cho đời sống mình thế nào?

Trong thời của Sứ đồ Phao-lô, chế độ nô lệ vẫn đang tồn tại. Thành phần nô lệ khá đông. Ông dạy dỗ rằng khi một người nô lệ nhận được sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để trở nên một Cơ Đốc nhân thì người ấy được Ngài giải thoát khỏi ách tôi mọi của tội lỗi. Hay nói cách khác, họ được tự do để làm theo điều Đức Chúa Trời hài lòng. Dù rằng vẫn phải tiếp tục trong địa vị là một nô lệ, nhưng điều này hoàn toàn không ngăn cản họ thực hành nếp sống đạo theo tiêu chuẩn của Đấng Christ. Còn người nào đang tự do lúc được Chúa kêu gọi, thì về mặt thuộc linh, người ấy trở nên nô lệ cho Đấng Christ (câu 21-22). Chính vì thế, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng ai đang trong địa vị nào thì hãy cứ tiếp tục ở trong địa vị ấy mà làm sáng Danh Chúa (câu 24).

Ngày trước, người nô lệ sẽ được tự do khi có người trả một giá để chuộc họ. Do đó, Sứ đồ Phao-lô nhắc lại “Anh em đã được chuộc bằng giá cao” (6:20; 7:23) nhằm nhấn mạnh mọi người dù nô lệ hay tự do, đều đã được Chúa Giê-xu chuộc tội lỗi của họ bằng một giá rất cao, đó là chính máu vô tội của Ngài trên cây thập tự. Vì vậy, địa vị mới của tất cả mọi người có được trong Đấng Christ là vô cùng cao quý. Và đây chính là lý do để ông trình bày lời kêu gọi những tín hữu tại Cô-rinh-tô rằng, anh em đã được Chúa buông tha khỏi ách nô lệ của tội lỗi rồi, thì đời sống mỗi Cơ Đốc nhân giờ đây chỉ thuộc về Chúa Giê-xu Christ và chỉ phục vụ Ngài mà thôi, hoàn toàn không bị chi phối bởi bất cứ ai khác (câu 23).

Lời nhắc nhở này hoàn toàn không lỗi thời cho chúng ta ngày nay, dù rằng chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ cách đây rất lâu, nhưng trong Chúa, chúng ta vẫn nhận biết mình là nô lệ của Đấng Christ. Thế nhưng không ít lần chúng ta vẫn sống như nô lệ của tiền bạc, vật chất, địa vị, danh vọng của đời này, vẫn còn nô lệ cho bia rượu, thuốc lá, cùng những thói hư tật xấu của người đời… Khi sống nô lệ cho thế gian như vậy, chúng ta đã quên lời dạy của Chúa “Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi” (câu 23).

Thái độ và hành động của bạn có bày tỏ bạn đang là nô lệ của một vị Chủ duy nhất là Đấng Christ không?

Tạ ơn Chúa Giê-xu đã cứu chuộc con bằng một giá rất cao. Xin giúp con luôn ghi nhớ rằng con đang thuộc về Ngài, và quyết sống làm sáng Danh Chúa, xứng đáng với ơn Ngài đã dành cho con.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

44 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page