top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Phép Cắt Bì Hay Giữ Điều Răn


 Câu gốc: “Chịu cắt bì chẳng hề gì, không chịu cắt bì cũng chẳng hề gì; sự quan hệ là giữ các điều răn của Đức Chúa Trời” (câu 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Phép cắt bì bắt nguồn từ đâu, và có còn bị bắt buộc đối với Cơ Đốc nhân không? Sứ đồ Phao-lô dạy thế nào về những Cơ Đốc nhân đã chịu cắt bì và chưa chịu cắt bì? Điều quan trọng nhất của Cơ Đốc nhân là gì?

Sau khi kêu gọi mỗi người khi trở nên tín hữu của Đấng Christ phải tiếp tục sống trong ơn Chúa ban và theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời (câu 17), Sứ đồ Phao-lô nói đến phép cắt bì để trả lời thắc mắc cho những người Do Thái và ngoài Do Thái đã tin nhận Chúa Giê-xu. Phép cắt bì là giao ước của Đức Chúa Trời lập với ông Áp-ra-ham và hậu tự của ông (Sáng-thế Ký 17:9-14). Về sau được thực hiện cho cả những người không phải là người Do Thái trong thời Cựu Ước để bày tỏ mình thuộc về Đức Chúa Trời. Trong thời Tân Ước, qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, thì trong giao ước mới của Chúa, những người tin theo Ngài không còn bị bắt buộc phải thực hiện nghi thức này nữa. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng không phải người cắt bì có vị trí cao hơn người chưa được cắt bì. Nhưng điều quan trọng hơn cho cả hai đối tượng này chính là việc vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời (câu 19).

Sứ đồ Phao-lô dạy rất rõ ràng rằng Cơ Đốc nhân không phải cố gắng thay đổi hình thức bên ngoài cho giống như đòi hỏi của luật pháp trong thời Cựu Ước, nhưng người đã chịu phép cắt bì rồi và được Đức Chúa Trời kêu gọi để trở nên Cơ Đốc nhân thì cũng đừng cố xóa bỏ chứng cứ cắt bì trước đây của mình. Còn người không phải là người Do Thái khi nhận được sự kêu gọi của Chúa cũng chẳng cần phải chịu áp lực để chịu phép cắt bì như người Do Thái. Mỗi người sau khi đã tin Chúa hãy cứ tiếp tục sống trong tình trạng cắt bì hoặc không cắt bì của thân thể mình (câu 20). Điều quan trọng chính là đời sống được biến đổi từ bên trong qua việc người ấy giữ các điều răn của Đức Chúa Trời (câu 19).

Lời Chúa kêu gọi mỗi chúng ta khi đã tin nhận Chúa thì mỗi ngày phải đổi mới trong tâm trí, trong nếp sống (Rô-ma 12:2; II Cô-rinh-tô 4:16) để mỗi ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Đó là nếp sống được Chúa hài lòng. Thuận phục và vâng giữ lời dạy của Đức Chúa Trời quan trọng hơn việc tuân giữ lễ nghi. Nếu miệng nói lạy Chúa, lạy Chúa mà nếp sống không làm theo ý muốn của Cha trên trời thì cũng vô ích trước mặt Chúa (Ma-thi-ơ 7:21).

Điều nào nổi bật trong bạn khiến người khác nhận biết bạn là Cơ Đốc nhân?

Kính lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời, Đấng đã kêu gọi con và ban ân sủng để con trở nên dân của Ngài, xin ban cho con thêm năng lực để con vâng giữ điều răn Chúa và giữ nếp sống đổi mới từng ngày theo Lời Chúa dạy.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page