VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Bài Học Vâng Lời Chúa


Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-4

 

Nghe AudioCâu gốc: “Hãy truyền cho dân Ít-ra-ên trở lại đóng trại trước Phi-Ha-hi-rốt, ngang Ba-anh-Sê-phôn, giữa khoảng Mít-đôn và biển. Các ngươi hãy đóng trại đối diện nơi này, gần biển” (câu 2).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa phán truyền tuyển dân phải làm gì? Lời phán ấy khác thường thế nào? Tuyển dân đã gặp khó khăn nào và họ đã đáp ứng Lời Chúa phán dặn ra sao? Làm thế nào để Cơ Đốc nhân có thể sống vâng lời Chúa?

Lúc tuyển dân ra khỏi Ai Cập dân số khoảng hai triệu người. Họ phải bồng con trẻ, dắt người già, gồng gánh thức ăn và vật dụng, dẫn các bầy gia súc đi theo sự chỉ dẫn trực tiếp của Chúa. Trong đêm vượt qua, họ phải đứng ăn thịt con chiên một cách vội vã, y phục và hành trang phải được chuẩn bị sẵn sàng để lên đường bất cứ lúc nào Chúa ra lệnh (Xuất Ê-díp-tô Ký 12:11). Chính Đức Chúa Trời ngự trong trụ mây và trụ lửa dẫn dắt họ đi luôn ngày và đêm băng qua hoang mạc (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:21). Chúng ta không biết chính xác họ đã đi được bao nhiêu ngày và bao xa; bây giờ Chúa phán truyền họ phải quay lại đóng trại trước Phi-Ha-hi-rốt, giữa Mít-đôn và biển, đối diện Ba-anh-Sê-phôn (câu 2).

Phi-Ha-hi-rốt tọa lạc ở phía Đông của Ba-anh-Sê-phôn; Ba-anh-Sê-phôn nghĩa là Ba-anh của phía Bắc, và Mít-đôn nghĩa là vọng canh. Vậy tuyển dân phải đóng trại trước đền thờ Ba-anh và vọng canh phía Bắc của người Ai Cập. Có lẽ tuyển dân đã thắc mắc: Tại sao Chúa lại truyền lệnh khác thường như thế? Chúa cũng nhầm lẫn sao? Hay Ngài muốn dân Ngài phải chịu khổ nhọc nữa? Chúa cho họ biết hoạch định của Ngài: Pha-ra-ôn sẽ cho rằng tuyển dân bị lạc trong hoang mạc và Ngài sẽ làm cho vua cứng lòng, vua sẽ đuổi theo họ, nhưng kết cuộc Ngài sẽ được rạng Danh vì Pha-ra-ôn và cả quân đội của vua. Qua việc này, người Ê-díp-tô sẽ biết Ngài là Đức Giê-hô-va. “Dân Ít-ra-ên bèn làm như vậy” (câu 4c). Tuyển dân đã vâng lời và quay lại vì vinh quang của Chúa! Chúa Toàn Tri biết trước mọi điều sẽ xảy ra. Ngài có thể truyền cho họ đi chậm rãi rồi đóng trại tại đó đợi quân binh Ai Cập, nhưng không, Chúa đã bắt đầu chương trình dạy dỗ họ, và bài học đầu tiên là sự vâng lời.

Còn chúng ta thì sao? Vâng lời Chúa không phải là một việc luôn dễ thực hiện, vì đòi hỏi một tấm lòng đơn sơ, đặt niềm tin tuyệt đối nơi sự tể trị khôn ngoan của Chúa và sẵn sàng chịu trả giá. Vâng lời là bông trái của đức tin sống động nơi Chúa. Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ (I Sa-mu-ên 15:22). Qua sự vâng lời, đức tin sẽ được vững mạnh. Chúa sẽ tiếp tục khải tỏ những điều lớn và khó hơn cho chúng ta. Nếu chúng ta cứ luôn ở trong sự hiện diện của Chúa và luôn nhớ lại những việc Chúa làm, chúng ta sẽ dễ dàng “Thưa vâng” với Ngài hơn. Chúa mong đợi con dân Ngài có một đức tin vững mạnh và vâng lời Chúa tuyệt đối để Danh Ngài được tôn cao.

Bạn có luôn sống vâng lời Chúa dạy không?

Tạ ơn Chúa đã ban cho con đức tin nơi Ngài! Xin Chúa giúp con thể hiện đức tin thực nghiệm qua sự vâng lời; hầu cho danh Cha được người ta biết đến và tôn vinh.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Obedience

28 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách