top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hãy Ăn Năn Ngay


 Câu gốc: “Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào” (Ê-sai 55:6-7).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu kêu gọi về sự ăn năn như thế nào? Ông cho biết kết quả của người ăn năn và hậu quả của người không ăn năn khác nhau như thế nào? Lời Chúa nhắc nhở con người thế nào khi họ phạm tội? Bạn làm ngay điều gì mỗi khi phạm tội?

Ông Ê-li-hu kêu gọi ông Gióp nói riêng và mọi tội nhân nói chung hãy ăn năn. Ông nói rằng dù Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng, trí tuệ cao cả nhưng Ngài luôn yêu loài người, “không khinh bỉ ai” (câu 5). Chúa phạt con người cũng vì Chúa yêu họ và muốn họ quay trở về với Ngài. Ông Ê-li-hu nêu rõ ba điều về vấn đề ăn năn trong phân đoạn Kinh Thánh này. Thứ nhất, Chúa ban phước cho người công bình và hình phạt người ác. Chúa giải cứu người công bình ra khỏi tay người ác, ban cho họ địa vị cao và bền vững. Còn người ác thì Chúa không giữ gìn mạng sống họ (câu 6-7). Thứ hai, Chúa hình phạt người phạm tội nhằm giúp họ ăn năn. “Ngài chỉ tỏ cho họ công việc mình đã làm, các tội lỗi và tính hạnh kiêu ngạo của họ… Khuyên họ trở lại bỏ điều gian ác” (câu 8-10). Thứ ba, nếu tội nhân ăn năn, sẽ được Chúa thương xót và ban phước: Các ngày họ sẽ được may mắn, những năm sẽ được vui sướng. Nhưng nếu họ vẫn cứng lòng, thì họ phải nhận lãnh hậu quả: Bị gươm đao hủy diệt, chết vì thiếu hiểu biết, lụi tàn giữa tuổi thanh xuân, hay hư mất trong sỉ nhục với bọn gian dâm của đền miếu (câu 11-14). Ăn năn là chìa khóa để tội nhân hưởng được sự tha thứ và phước hạnh đời đời.

Không chỉ ông Ê-li-hu rao ra sứ điệp ăn năn, nhưng sứ điệp này luôn được rao giảng qua mọi thời đại. Tiên tri Ê-sai kêu gọi dân Chúa ngày xưa hãy từ bỏ đường lối mình, các ý tưởng mình, trở lại cùng Đức Giê-hô-va để nhận được sự thương xót và tha thứ (Ê-sai 55:6-7). Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ với lời rao giảng: “Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần” (Ma-thi-ơ 4:17). Trong thư viết cho Hội Thánh Lao-đi-xê, Chúa cũng kêu gọi sự ăn năn: “Phàm những kẻ Ta yêu thì Ta quở trách sửa phạt: vậy hãy có lòng sốt sắng, và ăn năn đi. Này, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta” (Khải Huyền 3:19-20).

Khi phạm tội cùng Chúa, con đường duy nhất để phục hồi mối tương giao giữa chúng ta với Chúa là ăn năn. Chúa đang chờ đợi chúng ta ăn năn, để nhận được sự tha thứ và phước hạnh đời đời của Ngài.

Bạn xin Chúa tha thứ lỗi lầm nào qua bài học hôm nay?

Tạ ơn Chúa vì tình yêu và ân sủng lớn lao của Ngài đã cứu con. Xin Chúa chỉ dạy con những lỗi lầm con vấp phạm và cho con biết ăn năn ngay để nhận được sự tha thứ.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page