top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Thờ Phượng Trong Chúa Giê-xu


 Câu gốc: “Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạn dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài” (câu 19-20).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã làm gì để con người tội lỗi có thể đến gần Đức Chúa Trời chí thánh để thờ phượng Ngài? Sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu thể hiện điều gì?

Trong giao ước cũ, Đức Chúa Trời hoạch định sự thờ phượng qua việc dâng tế lễ và qua trung gian các thầy tế lễ. Trong giao ước mới, vì mọi tội lỗi đã được chuộc bằng tế lễ hy sinh của chính Chiên Con Đức Chúa Trời (Giăng 1:29), nên chúng ta được đến gần thờ phượng Đức Chúa Trời nhờ đức tin trong Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu chết trên cây thập tự, bức màn phân cách nơi thánh và nơi chí thánh trong đền thờ bị xé đôi từ trên xuống dưới (Ma-thi-ơ 27:51), là dấu chỉ thiêng liêng cho thấy Chúa Giê-xu đã mở ra một con đường mới, phá bỏ sự ngăn cách giữa Đức Chúa Trời chí thánh với con người tội lỗi. Nhờ kết hiệp với Chúa Giê-xu trong sự chết và sự sống lại của Ngài, Cơ Đốc nhân được tự do đến gần Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài một cách mới chứ không bị ngăn cách như trong thời Cựu Ước (câu 19-20). Tất cả những quy định về sự thờ phượng, đền thờ, chức vụ tế lễ, được hoàn thành trong Chúa Giê-xu. Ngài là Ngôi Lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta (Giăng 1:14). Giờ đây, qua Chúa Giê-xu, Đấng rửa sạch tội chúng ta, chúng ta được dạn dĩ cùng nhau dạn dĩ nhóm họp thờ phượng Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:19-25).

Không như những thầy tế lễ hằng ngày dâng tế lễ, Chúa Giê-xu đã dâng chính Ngài làm tế lễ một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 7:27). Sự phó dâng chính Chúa Giê-xu không chỉ thanh tẩy thể xác giống như các sinh tế của giao ước cũ, nhưng còn thanh tẩy lương tâm bị hoen ố bởi tội lỗi chúng ta (Hê-bơ-rơ 9:13-14). Vì Chúa Giê-xu đã phó dâng chính Ngài làm tế lễ đền tội cho chúng ta, chúng ta không cần dâng tế lễ đền tội nữa (Hê-bơ-rơ 10:1-4, 10-18). Ngài đã hoàn thành và thay thế tế lễ bằng máu của sinh tế chuộc tội bằng chính máu Ngài. Máu của Chúa Giê-xu bảo đảm sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 9:12).

Con người là một tạo vật biết thờ phượng. Con người có thể tôn thờ một vị thần hay một điều gì đó không phải là Đấng Tạo Hóa của mình. Nhưng Chúa Giê-xu phán: “Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi” (Lu-ca 4:8). Sự thờ phượng chân chính trong thời Tân Ước là thờ phượng Đức Chúa Trời trong Danh Chúa Giê-xu, vì chúng ta đã được cứu khỏi tội lỗi bởi sự hy sinh của Ngài. Chúa Giê-xu là sinh tế chuộc tội cho chúng ta và Ngài cũng là Thầy Tế Lễ Tối Cao, Đấng Trung Bảo để chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời Chí Thánh. “Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo Hóa chúng tôi!” (Thi-thiên 95:6).

Bạn có nhận biết sự hiệp một thờ phượng Đức Chúa Trời là đặc ân Ngài ban cho bạn trong Chúa Giê-xu không?

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu làm của lễ đền tội cho con để nhờ đó con được đến gần Ngài và thờ phượng Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

72 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page