top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chọn Một Lối Thoát


Gióp 36:16-25

 

Nghe AudioCâu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5-6).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu khuyên ông Gióp điều gì? Con người thường có khuynh hướng tìm lối thoát theo những cách nào? Làm sao bạn tìm ra lối thoát khi gặp hoạn nạn?

Ông Ê-li-hu khuyên ông Gióp nên cẩn thận về việc chọn lối thoát khỏi hoạn nạn. Ông nhắc ông Gióp nhớ Đức Chúa Trời là Đấng đã ban phước cho ông giàu sang, dư dật (câu 16). Ông Ê-li-hu cho rằng vì ông Gióp “nghị luận,” đầy dẫy luận điệu của “kẻ ác” nên ông không thoát ra khỏi hoạn nạn. Hơn thế nữa, ông Ê-li-hu rào những con đường có thể dẫn ông Gióp đi vào lối ác: Thứ nhất, đừng đi đường tắt bằng sức của mình. Dù ông Gióp có dùng thế lực hay sự giàu có của mình thì cũng không thể thoát hoạn nạn (câu 18-19). Thứ hai, đừng chọn đường tự kết liễu đời mình, “ước ao đêm tối” (câu 20) như ông Gióp từng ước mơ được chết (3:1-9, 20-23; 10:18-22). Thứ ba, đừng vì hoạn nạn mà đi vào con đường tội lỗi, “chớ xây về tội ác” (câu 21). Đừng nghĩ rằng người sống ngay thẳng công bình vẫn bị hoạn nạn thì thà cứ sống như người ác, hưởng thụ cuộc sống tội lỗi có hơn không. Đây là lối suy nghĩ vô cùng sai lầm và dẫn đến kết quả tồi tệ vì tiền công của tội lỗi là sự đau khổ và sự chết đời đời. Từ câu 22-25, ông Ê-li-hu hướng ông Gióp nhìn lên Đức Chúa Trời cao cả, quyền năng, là Đấng dạy cho con người lối thoát khỏi hoạn nạn, để qua đó, mọi người đều nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng đáng được chúc tụng đời đời.

Trong hoạn nạn ai cũng cố đi tìm một lối thoát. Có người thì nương cậy vào tiền của, địa vị để mong thoát khỏi. Có người thì bi quan đến nỗi tìm cái chết để mong giải thoát. Có người thì sống mặc kệ, ngày nào hay ngày ấy, hoặc tệ hại hơn là cứ lún sâu vào tội lỗi. Con dân Chúa không theo những phương cách trên, nhưng phó thác đời sống mình cho Chúa và sống lạc quan, tin rằng Chúa là Đấng Thành Tín sẽ giải cứu và hướng dẫn chúng ta ra khỏi hoạn nạn. Lời Chúa dạy: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.”

Ngày nay, Chúa Thánh Linh luôn ở cùng mỗi chúng ta. Ngài sẽ chỉ dạy cho chúng ta và mở đường cho chúng ta ra khỏi những hoạn nạn. Qua sự cầu nguyện, học Kinh Thánh, nghe lời giảng dạy của các đầy tớ Chúa, chúng ta sẽ càng gần gũi Chúa hơn, thấy rõ sự chỉ dạy của Chúa hơn. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta bày tỏ sự sáng, sự sống, và quyền năng của Chúa qua đời sống của chúng ta.

Bạn đã tin cậy và phó thác đời sống mình cho Đức Chúa Trời Toàn Năng chưa?

Tạ ơn Chúa đã cho con vượt qua những hoạn nạn trong đời sống con. Xin Chúa cho con luôn vững tin, tìm cầu ý Chúa trong mọi việc làm của con.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#DesireGod

31 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page