VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Thờ Phượng Phải Lẽ


Rô-ma 12:1

 

Nghe AudioCâu gốc: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Sự thờ phượng của Cơ Đốc nhân đặt trên nền tảng nào? “Dâng thân thể” thờ phượng Đức Chúa Trời có ý nghĩa gì? Tại sao đó là sự thờ phượng phải lẽ?

Từ “Vậy,” trong câu Kinh Thánh này liên hệ đến những chương trước, trong Rô-ma 1–11, Sứ đồ Phao-lô giảng giải về lòng thương xót lớn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, để những ai tin Ngài được xưng công chính bởi đức tin, được hòa thuận với Đức Chúa Trời, được đến gần thờ phượng Ngài, và có niềm hy vọng về một Đấng luôn bênh vực, bảo vệ, và cầu nguyện cho chúng ta (Rô-ma 8:33-34). Vì vậy, sự thờ phượng và đời sống Cơ Đốc nhân đặt nền tảng trên lòng thương xót của Đức Chúa Trời chứ không phải sự tốt lành, hoàn hảo của người thờ phượng. Nhờ lòng thương xót của Chúa, những con người tội lỗi được đến gần thờ phượng Đấng Chí Thánh trong Chúa Giê-xu. Ngài chấp nhận chúng ta trong tình trạng tội lỗi và bất toàn của chúng ta, vì khi chúng ta còn là người có tội, Chúa Cứu Thế đã vì chúng ta chịu chết (Rô-ma 5:8).

Kinh Thánh nói về thân thể như là nơi trú ngụ của những điều xác thịt, là điều có khuynh hướng đối nghịch với những điều thuộc linh trong chúng ta. Đó là khuynh hướng không thích những điều Đức Chúa Trời ưa thích và không muốn làm những điều Ngài muốn. Thân thể là nguồn của sự cám dỗ và ham muốn. Mọi người đều có vấn đề với thân thể của mình. Chúng ta có thể nói: “Tôi sẵn sàng dâng tâm linh và linh hồn của tôi cho Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài. Còn thân thể tôi thì không có gì tốt lành cả, nên tôi sẽ không dâng để thờ phượng Chúa đâu!” Đây là lý do Sứ đồ Phao-lô đã thốt lên: “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này?” (Rô-ma 7:24). Tuy nhiên, ngay sau đó, khi nghĩ đến sự thương xót của Đức Chúa Trời thì ông dâng lên lời cảm tạ: “Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta!” (Rô-ma 7:25).

Bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời và nhờ Chúa Giê-xu, chúng ta được đến gần thờ phượng Ngài, chẳng phải chỉ tâm linh, nhưng còn trong thân thể yếu đuối của mình nữa. Đức Chúa Trời muốn chúng ta mang thân thể chúng ta đến với Ngài. Ngài biết mọi bất toàn của nó, nhưng bởi máu của Chúa Giê-xu và việc làm của Chúa Thánh Linh, Ngài làm thân thể đó nên thánh và hài lòng Ngài. Căn cứ trên lòng thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta được dạn dĩ đến gần ngôi ân phước để dâng thân thể của chúng ta với những xấu xa, bất toàn của nó cho Ngài. Đó chính là sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta.

Bạn có bằng lòng dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời không?

Cảm tạ Đức Chúa Trời vì lòng nhân từ của Ngài con được đến với Ngài trong tình trạng bất toàn của con, ngay cả thân thể hư hoại và hay chết của con để thờ phượng Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Worship

219 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách