top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Lòng Dạ Xấu Xa


 



Câu gốc: “Những người đó bèn kêu lên rằng: Hãy trừ hắn đi, trừ hắn đi! Đóng đinh hắn trên cây thập tự đi!” (câu 15a).

Câu hỏi suy ngẫm: Diễn tiến cuộc xét xử Chúa trong phân đoạn này như thế nào? Kết quả là gì? Lòng dạ của các thầy tế lễ cả và đám đông đi theo họ như thế nào? Bạn làm gì để lời nói, việc làm của bạn theo đường ngay nẻo chánh?

Sau khi đã đánh đòn Chúa Giê-xu, Tổng đốc Phi-lát cho dẫn Chúa ra với lời tuyên bố Ngài vô tội, thế nhưng các thầy tế lễ cả và đám đông theo họ đều điên cuồng la lớn, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự! (câu 6). Một lần nữa ông Phi-lát tuyên bố Chúa vô tội, nhưng người

Giu-đa lại viện dẫn luật tôn giáo để đòi kết án tử hình Chúa (câu 7). Ông Phi-lát dẫn Chúa trở vô tra hỏi thêm, rồi tìm cách để tha Ngài, nhưng lần này đám đông chuyển Chúa qua tội chính trị. Họ nói vì Ngài xưng mình là vua, như vậy nghịch với Sê-sa, nếu ông Phi-lát tha Chúa thì ông không phải là trung thần của Sê-sa! (câu 12). Lần thứ tư, ông Phi-lát có vẻ muốn tìm cách thương lượng với người Do Thái, nhưng họ lại cuồng nhiệt la lên: Hãy trừ hắn đi! Hãy đóng đinh hắn đi. Và cuối cùng, Tổng đốc Phi-lát nhu nhược đã nhượng bộ đám đông để bảo vệ chiếc ghế quyền lực của mình. Ông giao Chúa cho họ đặng đóng đinh trên cây thập tự (câu 15-16).

Các thầy tế lễ cả và đám đông đi theo họ thật là đoàn người có lòng dạ quá xấu xa, độc ác. Họ không ngần ngại nói dối, tố cáo Chúa mà không cần bằng cớ. Họ cũng sẵn sàng vi phạm Điều Răn thứ nhất của Đức Chúa Trời khi tuyên bố “Chúng tôi không có vua khác, chỉ Sê-sa mà thôi.” Họ là những người nghe nhiều về sự giảng dạy của Chúa, chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, nhưng lòng họ đóng chặt, lại thêm lòng ganh ghét trỗi dậy, khiến họ sẵn sàng làm mọi điều độc ác, gian giảo, miễn sao giết được Chúa. Ông Giăng Báp-tít đã dọn đường cho Chúa

Giê-xu đem Nước Đức Chúa Trời đến với con người, nhưng đường đến thiên đàng chưa thể in dấu chân của những người có lòng dạ gian ác xấu xa như vậy.

Chúa Giê-xu dạy: “Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra” (Lu-ca 6:45). Con người cũ của chúng ta chất chứa đầy những điều ác. Con người mới của chúng ta đầy dẫy điều thiện lành. Cả hai con người cũ và mới này đều sống và luôn tranh chiến trong chúng ta. Chỉ khi chúng ta dâng lòng mình cho Chúa cai trị, thì con người mới sẽ thắng và Ngài sẽ hướng dẫn mọi lời nói, việc làm chúng ta đi trong đường ngay nẻo chánh. Điều quan trọng là chúng ta có vâng lời Chúa không, hay biết mà vẫn cứ ngoan cố như những thầy tế lễ cả và đoàn dân ngày xưa?

Bạn có giấu Lời Chúa trong lòng để sống hài lòng Chúa không?

Lạy Chúa, con biết con yếu đuối, bất toàn, thường thất bại trong cuộc sống theo Chúa. Xin cho con biết dâng lòng con cho Chúa quản cai để lời nói và việc làm của con luôn theo ý Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page