top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Vì Danh Ngài Mà Làm


 Câu gốc: “Ta vì Danh mình mà tạm nhịn giận Ta; vì sự vinh hiển mình mà nhịn nhục đối với ngươi, đặng không hủy diệt ngươi” (Ê-sai 48:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Tai họa tiếp theo Đức Giê-hô-va cho phép xảy đến với cả Giu-đa và Giê-ru-sa-lem là gì? Tai họa này ảnh hưởng như thế nào với dân Chúa? Tiên tri Giê-rê-mi đã kêu xin Đức Giê-hô-va hành động dựa trên nền tảng nào? Lý do nào bạn có thể kêu xin Chúa hành động vì Danh Ngài?

Lời tiên tri tiếp theo cho biết tuyển dân sẽ phải đón nhận một tai họa lớn, đó là nạn hạn hán. Hình ảnh Giu-đa và cả Giê-ru-sa-lem được mô tả thật thê thảm với những từ ngữ hết sức sống động: sầu thảm, suy bại, mặc áo đen, thẹn thuồng xấu hổ, che đầu lại... Thiên tai này bao trùm lên cả con người lẫn súc vật. Những con nai cái đẻ con rồi bỏ đi vì không tìm được thức ăn, những con lừa rừng hoa mắt vì cơn đói hoành hành. Tất cả điều đó gợi lên một nỗi sầu thảm lớn cho dân tộc. Không chỉ người nghèo thiếu thức ăn nước uống, nhưng những người quyền quý dùng tiền sai người nghèo đi tìm nước uống cũng không tìm được. Tai họa này thật nghiêm trọng vì vừa hạn hán thiếu nước, vừa đói kém vì không thể chăn nuôi, trồng trọt.

Trước tình hình nguy khốn của dân tộc, Tiên tri Giê-rê-mi đã kêu cầu Đức Giê-hô-va thương xót, xin Ngài hành động để cứu vớt dân Ngài. Điều đặc biệt trong lời cầu xin là ông không xin Chúa thương dân của Ngài, hay xin Ngài nhớ đến những tháng ngày họ kính mến Chúa đi trong luật pháp của Ngài…, vì hơn ai hết, Tiên tri Giê-rê-mi nhận biết “…tội ác chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi,… Sự bội nghịch của chúng tôi nhiều lắm” (câu 7), vì thế nên ông chỉ xưng tội mà không dám cậy vào sự công bình của mình để kêu xin Đức Giê-hô-va. Điều khiến ông mạnh dạn cầu xin là nương cậy vào sự thành tín của Chúa, xin Ngài hành động vì Danh Ngài, như chính Ngài đã công bố: “…Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng, và tội lỗi…” (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6b,7a). Không còn bất cứ lời bào chữa nào cho người Giu-đa và Giê-ru-sa-lem về những điều bội nghịch mà họ đối cùng Đức Giê-hô-va. Mặc dù biết hình phạt là xứng đáng với những điều họ đã vi phạm, nhưng Tiên tri Giê-rê-mi vẫn mạnh dạn cầu thay cho dân chúng, xin Đức Giê-hô-va hành động vì Danh Ngài. Cũng thế, chúng ta còn sống động bởi vì lòng nhân từ và thương xót của Chúa quá lớn. “Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu” (Thi-thiên 103:10-11). Hãy ăn năn và mạnh dạn kêu cầu Chúa vì Danh Ngài.

Bạn có kinh nghiệm cầu nguyện với Chúa giống như Tiên tri Giê-rê-mi không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con chúc tụng Danh Ngài là Danh đem đến cho con sự sống và sự trông cậy, xin giúp con luôn nương mình nơi Chúa, và tiếp tục nhận năng lực từ Chúa để sống đắc thắng cho Danh Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page