top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Phải Lẽ Hơn, Có Phước Hơn


 Câu gốc: “Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và theo như Đức Chúa Trời đã gọi” (câu 17a).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo lập luận của Sứ đồ Phao-lô thì người lập gia đình và người quyết định không lập gia đình thì ai là người đúng hơn, và ai là người có phước hơn? Tại sao? Quan điểm của bạn về ý kiến của Sứ đồ Phao-lô như thế nào?

Giữ quan điểm một người sống độc thân thì sẽ không “có sự khó khăn về xác thịt” (câu 28), “hầu cho không phân tâm mà hầu việc Chúa” (câu 35), và “tìm phương cho Chúa đẹp lòng” (câu 32), Sứ đồ Phao-lô tiếp tục đưa ra lời khuyên về trường hợp đã hứa hôn nhưng lại không muốn để vợ hứa của mình phải chờ đợi mà đánh mất tuổi thanh xuân, và chính mình suy nghĩ rằng nên lập gia đình, thì người ấy hãy cưới vợ mà không bị mắc tội gì. Ngược lại, với những người vững lập trường, không hề bị thúc ép phải lập gia đình nhưng làm chủ được ý chí của mình, thì người ấy cũng được tự do để không kết hôn. Song theo quan điểm của Sứ đồ Phao-lô, ông so sánh rằng mỗi người đều có những lập trường riêng, người quyết định kết hôn là phải lẽ, nhưng theo ông, người quyết định không kết hôn là phải lẽ hơn, vì những lập luận ông đã nêu trong phần trước là cuộc sống chóng qua, đừng để mất cơ hội phục vụ Chúa. Cũng như thế, ông đưa ra lời khuyên với những người vợ có chồng qua đời, thì vợ được phép tái hôn, với điều kiện người đó phải là con cái của Chúa và người ấy nhận thức rõ rằng cuộc hôn nhân này được thực hiện theo ý Chúa. Tuy nhiên, vì nếu người chồng còn sống bao lâu thì người vợ phải gắn bó với chồng mình bấy lâu, nên Sứ đồ Phao-lô cũng nêu lên quan điểm của mình trong trường hợp này là theo ông, mặc dù người nữ tái hôn sau khi chồng qua đời là phải lẽ, song người nữ sẽ có phước hơn nếu vẫn tiếp tục cuộc sống độc thân.

Có những quyết định của chúng ta về những vấn đề không phải là sai trật, nhưng điều quan trọng chúng ta cần cân nhắc là nên chọn việc tốt hơn thay vì chọn việc tốt; phải lẽ hơn thay vì phải lẽ, và có phước hơn thay vì có phước. Chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho Sứ đồ Phao-lô sự khôn ngoan để ông nhìn biết đâu là việc làm phải phải lẽ và phước hạnh hơn, thì Ngài chắc chắn cũng sẽ hướng dẫn chúng ta nếu chúng ta cầu xin sự dẫn dắt từ Ngài. Hôn nhân cùng những lãnh vực khác liên quan đã đem đến nhiều nan đề cho con người vì những quyết định vội vàng, thiếu cân nhắc. Nhận thức đúng đắn theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh sẽ giúp con người hưởng được điều phước hạnh hơn.

Bạn có quan tâm chọn lựa giữa việc làm phải lẽ và phải lẽ hơn, phước hạnh và phước hạnh hơn không?

Kính lạy Đấng thiết lập hôn nhân, Đấng ban cho con nhiều điều phước hạnh trong hôn nhân. Xin giúp con luôn tìm cầu sự hướng dẫn từ Ngài để có những quyết định đúng đắn hầu con kinh nghiệm được điều phải lẽ hơn, phước hạnh hơn.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

9 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page