top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nhận Biết Đức Chúa Trời


Gióp 38:1-3

 

Nghe AudioCâu gốc: “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài” (Giăng 1:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua sự hiện ra và trả lời cho ông Gióp, Chúa đã bày tỏ cho ông biết những đặc điểm gì về Ngài? Bạn nhận biết Chúa như thế nào và Ngài đang giữ vai trò thế nào trong đời sống bạn?

Sau những tranh cãi giữa ông Gióp với ba người bạn và lời chia sẻ của ông Ê-li-hu, Chúa đã bày tỏ chính mình Ngài với ông Gióp. Chỉ qua ba câu ngắn, Chúa đã cho ông Gióp và cho chúng ta vài nét về Ngài.

Thứ nhất, con người nhỏ bé và tội lỗi nên không thể thấy được Đức Chúa Trời vì sự vinh quang vĩ đại của Ngài. Con người chỉ nghe được tiếng Ngài trong cơn lốc. Đây cũng là cách Chúa đến với người Ít-ra-ên trên Núi Si-nai (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:16-19), với Tiên tri Ê-xê-chi-ên (Ê-xê-chi-ên 1-2), với Tiên tri Ê-li (I Các Vua 19:11-12). Dù vinh quang Chúa vĩ đại, nhưng Ngài luôn quan tâm đến con người. Trong giây phút này, chính ông Gióp đã được Đức Chúa Trời vĩ đại đến dạy dỗ ông riêng tư, trực tiếp.

Thứ hai, Chúa luôn nhân từ với con người. Chúa không đến với ông Gióp như quan án để kết tội ông, dù nhiều lần ông đã nói lời không đúng về sự cai trị của Chúa (chương 21 và 24), hay muốn có cơ hội biện bạch cho chính mình (chương 31). Nhưng Chúa đến với ông như một người cha, người thầy. Ngài chỉ dạy cho ông thấy sự sai trật và tính chủ quan của ông khi ông nghĩ rằng ông biết về Chúa, nhưng với sự khôn ngoan vô cùng giới hạn, sự hiểu biết về Chúa của ông không được bao nhiêu. Ông Gióp đã “dùng các lời không tri thức,” thiếu hiểu biết khi nói về công việc của Chúa.

Thứ ba, Chúa luôn quan tâm và đáp ứng những nhu cầu của con dân Ngài. Khi ông Gióp muốn gặp Chúa, Chúa đã gặp ông. Ngài phán với ông: “Ta sẽ hỏi con và con sẽ trả lời Ta” (câu 3 BTTHĐ).

Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không thay đổi. Chúa vẫn luôn vĩ đại, vinh quang Chúa luôn tỏa sáng đời đời. Dù vĩ đại nhưng Chúa vẫn đến với con người khi con người tìm kiếm Ngài. Chúa vẫn luôn chờ đợi con người mở lòng cho Chúa (Ma-thi-ơ 7:7; Khải Huyền 3:20). Trong tình yêu và sự thương xót của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã đến trần gian không phải để kết tội con người, nhưng để cứu con người ra khỏi tội. Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì” (Lu-ca 23:34). Ngày nay, bất cứ ai tin nhận Chúa Giê-xu, Ngài sẽ ban Chúa Thánh Linh luôn ở cùng, nghe lời cầu nguyện, an ủi, và hướng dẫn người ấy con đường đi đến sự sống đời đời.

Bạn đã nhận biết Chúa như thế nào? Ngài đang giữ vai trò thế nào trong đời sống bạn?

Tạ ơn Chúa vì đã cứu con và ở với con trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con biết sự khôn ngoan của con là giới hạn để con luôn tin cậy và nương nhờ vào sự dạy dỗ của Chúa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#TrustInTheLord

59 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page