top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Mang Lấy Gánh Nặng Cho Nhau


Mác 2:1-12

 

Nghe AudioCâu gốc: “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa phán với người bại “Tội lỗi con đã được tha” trước khi chữa lành cho anh? Ngoài gánh nặng thể xác, bốn người bạn còn mang gánh nặng nào của bạn mình đến với Chúa? Làm thế nào để chúng ta có thể hiệp một trong sự phục vụ người khác?

Khi Chúa Giê-xu nhìn thấy đức tin của bốn người khiêng giường mang người bại đến, Ngài phán với người bại: “Hỡi con Ta, tội lỗi ngươi đã được tha” (câu 5). Chúa tha tội cho người bại trước khi Ngài bảo anh, “Ta biểu con, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà!” vì hai lý do. Trước hết, Ngài muốn mọi người biết Ngài là hiện thân của Đức Chúa Trời, Đấng duy nhất có quyền tha tội (câu 6-10). Thứ hai, Chúa biết nhu cầu sâu xa nhất của người bại là được tha tội. Dù sự bại liệt của anh có phải là hậu quả của một tội lỗi nào đó hay không, thì trước hết anh vẫn cần được tha tội, “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23).

Người bại cũng như bốn người khiêng giường không phản đối vấn đề tội lỗi Chúa đề cập đến. Họ không nói, “Chúa ôi, bạn con là người tốt, anh không làm điều gì ác. Anh đáng được Chúa chữa lành.” Thay vào đó, người bại cũng như bốn người khiêng giường im lặng chấp nhận người bại liệt là tội nhân cần nhận ơn tha thứ của Chúa. Chúng ta không biết tật nguyền của anh có phải là hậu quả của một sự lựa chọn hay hành động sai trái nào đó của anh trong quá khứ không. Nhưng rõ ràng bốn người khiêng giường người bại không chỉ mang gánh nặng thể xác của người bại, mà họ còn mang cả gánh nặng tội lỗi của bạn mình đến với Chúa. Họ không đưa đến Chúa một người mà họ cho là thánh sạch, đạo đức, xứng đáng được Chúa giúp đỡ. Thay vào đó họ, đem đến với Chúa một người bị bại liệt và là người tội lỗi. Bốn người khiêng giường người bại này đã mang gánh nặng tội lỗi của bạn mình để có thể đưa anh đến với Chúa.

Vì Chúa Cứu Thế đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên thập tự giá (I Phi-e-rơ 2:24 BTTHĐ), người tin Chúa được kêu gọi hãy yêu thương nhau bằng cách mang lấy gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:2). Để có thể hiệp một trong sự phục vụ người khác, chúng ta cần có lòng cảm thương người không thể tự mang lấy gánh nặng của họ đến với Chúa. Chúng ta cần hiệp một trong việc đưa những người đã vấp ngã, lầm lỗi, tuyệt vọng đến với Chúa. Chúng ta đưa họ đến với Chúa bằng sự phục vụ và bằng sự hiệp một cầu thay cho họ. Khi hiệp một trong sự phục vụ như vậy, chúng ta đã chu toàn trách nhiệm Chúa giao cho mỗi chúng ta, làm trọn luật pháp của Đấng Christ.

Bạn đã giúp đỡ trong việc mang gánh nặng cho người khác như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con nhìn thấy những người chung quanh con cần con mang gánh nặng cho họ, thương cảm họ để con có thể hiệp một trong sự giúp đỡ họ kinh nghiệm quyền năng cứu rỗi của Ngài.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#servetheLord

151 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page