top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Sử Dụng Ân Tứ


 Câu gốc: “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:10).

Câu hỏi suy ngẫm: Ai mới có ân tứ? Sứ đồ Phao-lô muốn dạy dỗ điều gì khi so sánh chi thể của thân với các ân tứ? Bạn sử dụng ân tứ Chúa ban như thế nào? Làm sao biết mình có ân tứ gì? Nếu lơ là không sử dụng ân tứ thì sẽ ra sao?

Con người nói chung ai cũng có một khả năng hoặc do thiên phú hoặc do rèn luyện, học tập. Nhưng ân tứ thuộc linh thì chỉ Cơ Đốc nhân mới có. Khi tin nhận Chúa, Chúa Thánh Linh ban cho ân tứ mà trước đây chúng ta không có, hoặc Ngài dùng quyền năng để những khả năng trước đây chúng ta có trở thành ân tứ phục vụ Chúa. Rô-ma 12:6-8 là một trong bốn chỗ liệt kê các ân tứ thuộc linh (I Cô-rinh-tô 12:8-10, 28; Ê-phê-sô 4:11). Ngoài ra, Sứ đồ Phao-lô đã gọi sự độc thân của ông là một ân tứ (I Cô-rinh-tô 7:7-8). Trong thời Cựu Ước, Chúa ban thần của Chúa và sự khéo tay về lãnh vực thủ công mỹ nghệ cho ông Bết-sa-lê-ên, ông Ô-hô-li-áp và một số người khác để xây đền tạm (Xuất Ê-díp-tô Ký 31:1-6)… Vậy bốn danh sách kể trên không phải là các bảng liệt kê đầy đủ, mà chỉ nêu lên một số ân tứ trong thời Hội Thánh đầu tiên.

Trong Rô-ma 12, Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh các chi thể của một thân để so sánh về sự ban cho khác nhau trong Hội Thánh Chúa. Mỗi người với các ân tứ khác nhau, hết lòng phục vụ theo ơn Chúa ban cho. Tuy nhiên, vì chúng ta đều là các phần chi thể của nhau nên tất cả chi thể không hoạt động độc lập mà luôn có sự liên hệ lẫn nhau. Để Hội Thánh được gây dựng và lớn mạnh, từng thành viên trong Hội Thánh cần phải hiệp một trong sự phục vụ bằng ân tứ Chúa ban cho mỗi người, như I Cô-rinh-tô 12:7 cho biết: “Sự thể hiện của Thánh Linh được ban cho mỗi người là vì lợi ích chung” (BTTHĐ). Là con cái thật của Chúa, yêu mến Ngài, ai cũng muốn góp phần gây dựng Hội Thánh là thân thể của Chúa. Nhưng làm sao biết mình có ân tứ gì? Chúng ta có thể khám phá ra ân tứ mình có bằng cách sau:

(1) Thành tâm cầu xin với đức tin (Gia-cơ 1:5-6); (2) lòng mong ước ân tứ nào đó do Chúa cảm thúc (Phi-líp 2:13), nhưng cần phân biệt với lòng mong ước do tư dục (Gia-cơ 4:3); (3) thử nghiệm thực hiện ân tứ ấy; (4) nhìn thấy kết quả (bông trái) của sự phục vụ, thí dụ dạy lớp thiếu nhi và được trẻ yêu thích; (5) lắng nghe sự đánh giá khách quan của người khác.

Khi chúng ta trung tín sử dụng các ân tứ (I Phi-e-rơ 4:10), Chúa sẽ cho thêm; còn ai lơ là không sử dụng, Chúa sẽ lấy đi. Đó là định luật thuộc linh cho thêm hoặc lấy đi mà chính Chúa Giê-xu đã phán (Lu-ca 19:26).

Bạn có nhận biết ân tứ mình có để cùng nhau hiệp một phục vụ Hội Thánh không?

Lạy Cha yêu thương, xin giúp con cứ trung tín sử dụng ân tứ Chúa ban, vui vẻ khiêm nhường cùng những anh chị em khác góp phần gây dựng Hội Thánh Chúa.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

199 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page