top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Kết Ước Với Môi Miệng


Giê-rê-mi 14:11-18

 

Nghe AudioCâu gốc: “Đừng cho miệng ngươi làm cho xác thịt mình phạm tội, và chớ nói trước mặt sứ giả của Đức Chúa Trời rằng ấy là lầm lỗi. Sao làm cho Đức Chúa Trời nổi giận vì lời nói ngươi, và Ngài làm hư công việc của tay ngươi?”(Truyền Đạo 5:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Dù Chúa bảo đừng cầu sự lành cho dân Chúa nữa, nhưng Tiên tri Giê-rê-mi vẫn làm gì? Các tiên tri giả đã rao báo những điều gì, và tác hại đến dân Chúa thế nào? Họ sẽ nhận hậu quả nào? Bạn học được gì về việc cẩn thận trong lời nói?

Mặc dù bị khước từ (câu 11) nhưng Tiên tri Giê-rê-mi vẫn kiên trì cầu thay cho dân Chúa. Đức Giê-hô-va phán với ông rằng Ngài sẽ chẳng đoái hoài đến dân của Ngài nữa, cho dù họ có dâng của lễ, hạ mình xuống trước mặt Ngài qua sự kiêng ăn thì Ngài vẫn sẽ kiên quyết “…diệt chúng nó bởi gươm dao, đói kém, và ôn dịch” (câu 12). Trước tình hình như thế, Tiên tri Giê-rê-mi liền thưa với Đức Giê-hô-va về những lời của các nhà tiên tri khác đã rao báo cho dân Chúa, nói rằng sẽ chẳng có gươm đao, đói kém nhưng họ sẽ nhận được sự bình an. Đức Giê-hô-va xác nhận rằng đấy là những lời giả dối, và Ngài chẳng từng sai phái những đối tượng này rao báo những điều sai trật cho dân Ngài. Những điều họ nói đã dựa trên “…những sự hiện thấy giả dối, sự bói khoa, sự hư không, và sự lừa gạt bởi lòng riêng mình” (câu 14).

Những lời giả dối từ những tiên tri giả đã góp phần không nhỏ cho việc làm tấm lòng của tuyển dân Ít-ra-ên thêm cứng cỏi và quyết không chịu ăn năn. Bởi vì họ tin rằng sẽ chẳng có tai nạn hay hình phạt nào xảy đến, cho nên họ không mảy may lo lắng cũng như chẳng quan tâm gì đến lời khuyên giục phải ăn năn. Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán rằng tiên tri giả phải đón nhận những hình phạt kinh khiếp vì những lời giả dối họ đã rao ra đem đến sự tổn hại cho người khác, gươm đao và đói kém là những hình phạt mà họ phải đón nhận, “điều ác chúng nó đã làm lại đổ về mình” (câu 16).

Bài học nhắc nhở chúng ta cầm giữ môi miệng cũng là điều đem đến phước hạnh cho mỗi chúng ta (Gia-cơ 3:2). Chúng ta được tự do ngôn luận nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được phép tùy tiện trong lời nói, mà ai nấy phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình, và chính Đức Giê-hô-va là Quan Án Công Bình sẽ xét xử vấn đề này. Chính Chúa Giê-xu cũng từng truyền dạy rằng trong ngày cuối cùng mọi người sẽ khai ra những lời hư không mà mình đã nói (Ma-thi-ơ 12:36).Chúng ta đã nhắc nhau kết ước với mắt, kết ước với chân, và chúng ta cũng cần kết ước với môi miệng mình để không phạm tội cùng Chúa.

Bạn đã từng vấp phạm trong lời nói của mình không? Bạn có quyết định gì để môi miệng mình luôn nói những điều ích lợi, hài lòng Đức Chúa Trời?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Đấng tra xét mọi lời nói của con. Xin Chúa giúp con kết ước với môi miệng để nói những điều ân hậu, ích lợi cho người nghe và chính con không phải đón nhận hình phạt vì những lời nói hư không của chính mình.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Encouragement

11 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page