top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Chúng Tôi Trông Đợi Ngài


Giê-rê-mi 14:19-22

 

Nghe AudioCâu gốc: “Lạy Đức Giê-hô-va, hãy thương xót chúng tôi! Chúng tôi trông đợi nơi Chúa: xin Chúa làm cánh tay cho chúng tôi mỗi buổi sớm mai, giải cứu chúng tôi trong cơn hoạn nạn!” (Ê-sai 33:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Những câu hỏi được Tiên tri Giê-rê-mi nêu lên trong câu 19 với mục đích gì? Ông đã đưa ra những lý do gì để nài xin Đức Giê-hô-va hãy giải cứu dân Chúa? Lý do nào Tiên tri Giê-rê-mi bày tỏ lòng quyết tâm trông đợi Chúa? Tinh thần trông đợi Chúa của bạn thế nào?

Những câu hỏi được Tiên tri Giê-rê-mi nêu lên trong câu 19 với mục đích tiếp tục nài xin Đức

Giê-hô-va thương xót và giải cứu dân Ngài. Ông thưa với Đức Giê-hô-va rằng nếu dân Chúa ăn năn thì Ngài có sẵn lòng tha thứ cho họ không. Tiếp theo đó, ông liền giãi bày về việc họ đã nhận biết “…điều ác chúng tôi và tội lỗi của tổ phụ chúng tôi, vì chúng tôi đều phạm tội nghịch cùng Ngài” (câu 20). Tiên tri Giê-rê-mi đã thay lời cho dân Chúa cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu bằng cách ban mưa xuống, bởi vì họ đang khốn khổ với nạn hạn hán mà Ngài đã cho phép xảy đến. Một lần nữa, Tiên tri Giê-rê-mi nêu lên những lý do để cầu xin Đức Giê-hô-va hành động đó là vì Danh Ngài, vì để ngôi vinh quang của Chúa không bị Dân Ngoại coi thường, và vì Ngài là Đấng thành tín luôn nhớ đến giao ước Ngài đã lập cùng họ. Đây thật sự là những lý do hợp lẽ để cầu xin Đức Giê-hô-va hành động, ra tay giải cứu dân Ngài thoát khỏi hoạn nạn. Tiếp theo, Tiên tri Giê-rê-mi đề cập đến “sự hư vô của Dân Ngoại” với ý nói đến những thần giả dối, hư không của Dân Ngoại mà dân Chúa đã từng thờ phượng, chẳng có thể giải cứu họ, chẳng thể ban mưa cho, duy chỉ một mình Đức Giê-hô-va có quyền ban mưa nắng vì Ngài là Đấng Sáng Tạo.

Đây thật sự là lời cầu thay rất khôn ngoan của đầy tớ thật của Đức Chúa Trời. Vì trong lời cầu xin này bày tỏ uy quyền tuyệt đối của Đấng ông đang dâng lời cầu xin, qua đó Tiên tri Giê-rê-mi đã thể hiện quyết tâm sẽ một lòng tin cậy và trông đợi Chúa mà thôi (câu 22). Việc nhắc lại động cơ để Đức Giê-hô-va hành động là vì Danh của Ngài cho thấy Tiên tri Giê-rê-mi cũng như toàn dân Chúa nhận biết rằng mình thật chẳng còn xứng đáng để được Đức Chúa Trời thương xót, song vì sự thành tín của Chúa, vì Danh vinh quang của Ngài đã thôi thúc Ngài giải cứu họ, vì Ngài chẳng thể chối mình được. Nhận biết mình không xứng đáng; nhận biết Chúa là Đấng toàn năng, thành tín, và yêu thương, giúp chúng ta hết lòng trông cậy nơi Chúa, đặc biệt là những lúc đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, cùng khốn.

Bạn thường xưng nhận Danh của Đức Chúa Trời như thế nào trong lời cầu nguyện và thể hiện lòng trông cậy Chúa trong những nghịch cảnh ra sao?

Tạ ơn Chúa đã sáng tạo vũ trụ, ban mưa nắng cho vạn vật! Con chúc tụng quyền năng của Ngài, xin cho con trọn đời tôn thờ Chúa và một lòng trông cậy nơi Ngài, Đấng duy nhất đem đến cho con sự cứu giúp trong mọi nguy khốn.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#TrustInTheLord

10 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page