top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đứng Trước Mặt Ngài


 Câu gốc: “… Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được”(Cô-lô-se 1:22).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa nhắc đến ông Môi-se và ông Sa-mu-ên để nói lên điều gì với dân Chúa? Điều kiện để một người được đứng trước mặt Đức Giê-hô-va là gì? Điều gì khiến bạn dù đứng trước mặt Chúa nhưng Ngài vẫn không thấy, không nghe?

Đức Giê-hô-va nhắc đến hai nhân vật lịch sử là ông Môi-se và Tiên tri Sa-mu-ên trong câu 1 như hai hình ảnh tiêu biểu quen thuộc của những người được đứng trước mặt Chúa để cầu thay cho tội lỗi của tuyển dân (Xuất Ê-díp-tô Ký 32:11-34; I Sa-mu-ên 7:5-9). Tuy nhiên, trong bối cảnh dân Chúa đã phạm tội trọng với Đức Chúa Trời, nên dù Tiên tri Giê-rê-mi cũng dâng lên lời cầu thay cho dân Ngài thì câu trả lời của Đức Giê-hô-va vẫn là Ngài sẽ chẳng đoái đến, chẳng lắng nghe, và chẳng vì sự kêu xin của các đầy tớ trung kiên của Ngài mà đổi ý không xuống tai vạ cho dân Chúa, bởi vì sự bội nghịch của họ quá lớn!

Lời Chúa khẳng định không phải bất cứ ai cũng được đứng trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng chỉ những người được Ngài chuẩn nhận là thánh sạch, không vết trước mặt Ngài. Lịch sử Cựu Ước cho thấy khi thầy tế lễ thượng phẩm được vào nơi chí thánh ra mắt Đức Giê-hô-va mỗi năm một lần thì họ phải hoàn tất nghi thức tẩy uế và chuộc tội trước. Hình ảnh ông Môi-se và Tiên tri Sa-mu-ên được đứng trước mặt Đức Giê-hô-va cầu thay cho dân Chúa bày tỏ niềm hạnh phước của người phục vụ Chúa được vào ra trong sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, người được đứng trước mặt Chúa cũng phải nêu gương về đời sống thanh sạch, không vết và luôn được chuẩn bị sẵn sàng để thực thi trách nhiệm Chúa giao.

Ngày nay, không phải chỉ một số ít những người có chức phẩm nhưng là toàn thể những Cơ Đốc nhân, tức là những người nhận hưởng công giá cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi là thánh đồ, thì đều được dạn dĩ “đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được” (Cô-lô-se 1:22). Dù được đặc ân lớn như vậy, nhưng nếu đời sống chúng ta đầy sự gian ác, không lánh xa những điều ô uế xác thịt thì dù có đứng trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài cũng vẫn không thấy, không nghe chúng ta (Ê-sai 59:1-2). Những lúc như vậy, cho dù chúng ta vẫn còn dạn dĩ để đến trong đền thờ của Chúa, vẫn còn đứng lên dự Tiệc Thánh để thông công với các anh chị em trong gia đình đức tin, thì đối với Chúa, tất cả cũng chỉ là nghi lễ mà thôi, và Chúa sẽ không nghe, không thấy! Vậy hãy cẩn thận khi đứng trước mặt Chúa.

Bạn có nhận biết đặc ân được đứng trước mặt Chúa mà cẩn thận giữ gìn nếp sống thanh sạch không?

Tạ ơn Chúa Giê-xu đã hy sinh trên thập tự giá để con được xưng công bình, thánh sạch, không vết mà dạn dĩ đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Xin giúp con cẩn thận giữ đời sống lánh xa ô uế tội lỗi để luôn ở trong sự hiện diện phước hạnh này.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page