top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Được Nuôi Mình Bởi Tin Lành


 Câu gốc: “Anh em há chẳng biết rằng ai hầu việc thánh thì ăn của dâng trong đền thờ, còn ai hầu việc nơi bàn thờ thì có phần nơi bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành” (câu 13-14).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết những quyền lợi từ chức vụ sứ đồ là gì? Ông đã nêu lên những căn cứ nào để củng cố những điều mình trình bày? Quan điểm của bạn thế nào về những điều ông Phao-lô đã trình bày?

Trước khi trình bày quyền lợi mà người làm chức vụ sứ đồ đáng được thụ hưởng, Sứ đồ Phao-lô đã dùng hàng loạt câu hỏi để xác nhận thân thế của mình, qua đó bày tỏ rằng chính ông cũng xứng đáng được nhận hưởng các quyền lợi của một sứ đồ, tuy nhiên ông chẳng từng sử dụng quyền ấy (câu 12). Trong những quyền lợi mà Sứ đồ Phao-lô đã nêu lên, gồm có quyền được ăn uống, được lập gia đình, được nhận sự hỗ trợ từ các tín hữu khác (câu 4, 5, 11). Sứ đồ Phao-lô cũng đã đưa ra ba lý do để làm luận cứ cho việc ông trình bày quyền lợi của sứ đồ đáng được nhận sự hỗ trợ từ Hội Thánh Chúa: Thứ nhất, xã hội mặc nhiên quy định những người làm việc, như binh lính, nhà nông, người chăn bầy súc vật phải được hưởng thù lao của công việc mình (câu 7). Thứ hai, luật pháp Môi-se quy định báo đáp thỏa đáng người phục vụ, một nguyên tắc thậm chí được áp dụng cho cả những con vật làm lao động, chẳng hạn như “con bò đang đạp lúa” (câu 8-13, Dân Số Ký 18:8-20), huống chi là con người. Thứ ba, chính Chúa cũng truyền dạy nguyên tắc cấp dưỡng cho những người rao truyền Phúc Âm để họ được nuôi sống bởi Phúc Âm (câu 14).

“Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành” (câu 14), nguyên tắc đến từ Đức Chúa Trời là lời bảo đảm chắc chắn cho những ai vâng theo tiếng Chúa kêu gọi để trở nên người rao giảng Tin Lành. Thông thường, chính vì mối băn khoăn trước vấn đề cơm áo gạo tiền là rào cản lớn nhất khiến cho nhiều người chần chờ không dám dấn thân ra đi để trở nên những đầy tớ trung kiên của Đức Chúa Trời. Vì thế, nếu chắc chắn nhận được sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mình thì hãy mạnh dạn bước đi, và tin vào Lời Chúa hứa, chúng ta sẽ “được nuôi mình bởi Tin Lành.” Và đây thật sự cũng là lời nhắc nhở cho Hội Thánh Chúa thấy được trách nhiệm của Hội Thánh trong việc cảm thông, quan tâm đúng đắn đến nhu cầu của những người đã vâng theo tiếng Chúa kêu gọi để trở nên những người chuyên tâm rao giảng Phúc Âm của Đức Chúa Trời.

Bạn thể hiện sự quan tâm đối với những “người rao giảng Tin Lành” như thế nào trong thời gian qua?

Tạ ơn Chúa vì Lời Ngài bảo đảm cho con sẽ “được nuôi mình bởi Tin Lành” khi con phục vụ Ngài, xin giúp con không lo lắng nhưng chuyên lòng phục vụ Ngài, rao giảng Phúc Âm cho mọi người; xin cho con biết quan tâm, chia sẻ, và khích lệ nhau để ai nấy càng chuyên tâm trong công tác cứu người.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page