top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Hai Số Phận Khác Nhau


 Câu gốc: “Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai con dâu của bà Na-ô-mi đã có quyết định khác nhau như thế nào? Điều gì khiến cho cô Ru-tơ nhất quyết theo mẹ chồng về quê chồng? Những lời của cô Ru-tơ nói với bà Na-ô-mi cho thấy điều gì về niềm tin trong cô? Bạn học được điều gì cho đức tin nơi Chúa của mình?

Trước lời thuyết phục của bà Na-ô-mi về việc hai con dâu nên trở về quê nhà của họ, cô Ọt-ba quyết định từ giã bà Na-ô-mi trở về quê hương mình, trong khi cô Ru-tơ nhất quyết đi theo mẹ chồng. Quyết định của cô Ru-tơ cho thấy cô là một phụ nữ đặc biệt, có suy nghĩ riêng và có lập trường kiên định. Cô Ru-tơ không vì lời khuyên đầy tính thuyết phục của mẹ chồng mà dao động, cũng không vì quyết định của chị dâu Ọt-ba làm ảnh hưởng đến ý định ban đầu của mình. Nếu như cách bà Na-ô-mi nhắc về Đức Chúa Trời khá bi quan, thì cách cô Ru-tơ nhắc về Đức Chúa Trời như một sự tuyên xưng đức tin cho chính mình. Trong lời tuyên bố mạnh mẽ của cô Ru-tơ, chúng ta thấy rằng không có ranh giới nào giữa cô với bà Na-ô-mi, với người Ít-ra-ên, và với Đức Chúa Trời, dù cô là người nữ Mô-áp. Điều này cho chúng ta tin rằng, những năm tháng làm dâu trong gia đình bà Na-ô-mi, cô Ru-tơ không chỉ thực hành những nghi thức tôn giáo của bên chồng, nhưng cô cũng đã tin nhận Chúa cách cá nhân, để Chúa làm chủ cuộc đời mình.

Hai quyết định khác nhau giữa cô Ọt-ba và cô Ru-tơ dẫn đến hai số phận khác nhau. Một người thì từ đó về sau Kinh Thánh không hề nhắc đến tên nữa, ấy là cô Ọt-ba. Còn một người thì từ đó trở thành nhân vật chính của sách Ru-tơ, hơn nữa trở thành tổ mẫu của Chúa Giê-xu và được nhắc đến trong gia phả của Ngài, ấy là cô Ru-tơ.

Những câu chuyện trong Kinh Thánh và những câu chuyện trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta cũng có nét tương đồng, ấy là đức tin chính là yếu tố quyết định khiến cho số phận của mỗi chúng ta khác nhau. Có người từ bỏ niềm tin sau vài va vấp trong cuộc sống, nhưng cũng có nhiều người kinh nghiệm được những phước hạnh ngọt ngào sau những tai ương để rồi được Chúa dùng cách đặc biệt. Thế nên, không có gì lạ khi Sứ đồ Phao-lô dạy về tình yêu thương, ông nói có ba điều quan trọng đối với Cơ Đốc nhân, và đức tin chính là một trong ba điều quan trọng đó (I Cô-rinh-tô 13:13). Tin Chúa và giữ vững đức tin nơi Ngài là điều vô cùng quan trọng quyết định số phận cuộc đời của mỗi chúng ta.

Đức tin nơi Chúa của bạn có mạnh mẽ thêm lên mỗi ngày không?

Lạy Chúa, trên bước đường theo Chúa, xin cho đức tin con đặt nơi Chúa được lớn lên từng ngày, để nhờ đó, con sẵn sàng đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống, và kinh nghiệm Chúa cách ngọt ngào mỗi ngày.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page