top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Thi Hành Chức Vụ Cách Không Hổ Thẹn


Công Vụ Các Sứ Đồ 20:24-27

 

Nghe AudioCâu gốc: “Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc” (Rô-ma 1:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết chức vụ mà ông nhận lãnh nơi Chúa Giê-xu là gì? Ông thi hành chức vụ đó như thế nào? Chúa đang kêu gọi bạn làm gì và bạn thực thi mệnh lệnh của Ngài ra sao?

Khi đọc Công Vụ 9, chúng ta được biết về sự cải đạo của Sứ đồ Phao-lô và Chúa đã kêu gọi ông như thế nào. Sứ đồ Phao-lô được Chúa đặc biệt kêu gọi để rao giảng Phúc Âm cho Dân Ngoại (Công Vụ 9:15). Từ khi gặp Chúa, cuộc đời ông hoàn toàn thay đổi. Ông ý thức rõ rằng: “Tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20). Ông nhận biết rõ chức vụ ông nhận lãnh nơi Chúa Giê-xu chính là “để công bố Tin Lành về ân điển Đức Chúa Trời” (câu 24). Ông cũng khẳng định: “Tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16).

Với nhận thức rõ ràng và chắc chắn về ân sủng của Chúa dành cho ông, cùng với sự kêu gọi mà ông nhận lãnh nơi Ngài, Sứ đồ Phao-lô cho biết ông đã hết lòng sống vì Phúc Âm và tận dụng mọi cơ hội để rao giảng về Chúa Giê-xu mọi lúc, mọi nơi. Ông xác định rõ cuộc sống của ông từ khi gặp Chúa Giê-xu là sống cho Ngài và làm trọn mục đích của Ngài trên cuộc đời ông. Ông đã không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để rao giảng về Chúa Giê-xu, về Nước Đức Chúa Trời. Ông cho biết: “Với những người yếu đuối, tôi trở nên như một người yếu đuối để có thể chinh phục những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để có thể cứu được vài người, không cứ cách nào. Tôi làm mọi sự vì Tin Lành để có thể cùng chia sẻ phước hạnh của Tin Lành” (I Cô-rinh-tô 9:22-23 BTTHĐ).

Sứ đồ Phao-lô trở thành một nhà truyền giáo kết quả và nổi tiếng vì nguyên tắc sống và thi hành chức vụ của ông là không hổ thẹn về Phúc Âm. Ông đã chẳng kể sự sống ông là quý, nhưng sống hết lòng vì Phúc Âm và hoàn tất cuộc đua cùng chức vụ mà Chúa giao phó cho ông. Ông đã không ngại nguy hiểm, khó khăn mà tận tụy sống cho Chúa và vì người khác, cho nên ông xác quyết rằng “tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy” (câu 26b). Ông không có gì để hổ thẹn trước mặt Chúa về chức vụ Ngài đã giao cho ông vì ông đã thi hành cách hết lòng, không giữ lại điều gì. Mỗi Cơ Đốc nhân cũng đang nhận lãnh đại mệnh lệnh Chúa giao là giảng Phúc Âm cho mọi người. Chúa cũng đang kêu gọi mỗi chúng ta, noi gương Sứ đồ Phao-lô, hết lòng thực thi mệnh lệnh Chúa truyền cách không hổ thẹn.

Bạn có đang thực thi mệnh lệnh của Chúa cách hết lòng không?

Lạy Chúa, xin tha thứ sự chểnh mảng, biếng nhác của con trong công tác rao truyền Phúc Âm. Xin Chúa Thánh Linh thôi thúc và thêm ơn để con mạnh dạn thi hành chức vụ Chúa giao cách không hổ thẹn.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Evangelism

43 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page