top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tấm Lòng Trống Không Để Đón Chúa


 Câu gốc: “Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu là ai? Ngài đã làm gì để thực hiện sự cứu rỗi cho nhân loại? Bạn được kêu gọi phải sống như thế nào để bày tỏ lòng biết ơn Chúa trọn cuộc đời?

Chúa Giê-xu là Đấng Vĩnh Hằng, từ ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1-2). Mọi sự vật trên trời hay dưới đất, hữu hình hay vô hình, đều được sáng tạo trong Ngài và bởi Ngài (Cô-lô-se 1:16). Vì vậy, Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa. Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Cha và Chúa Giê-xu được gọi là Người Chăn, Thẩm Phán, và Đấng Cứu Chuộc. Cả hai được gọi là “Đấng chúng nó đã đâm” (Xa-cha-ri 12:10). Chúa Giê-xu là phản ánh của vinh quang Đức Chúa Trời, là hình ảnh trung thực của bản thể Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 1:3).

Để có thể thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại, Chúa Giê-xu, Ngôi Hai Đức Chúa Trời đã tự hạ mình, làm trống không bản thể thiên thượng cao cả và quyền uy của Đấng Chí Cao để mang lấy thân xác phàm nhân. Ngài vâng phục thánh ý Đức Chúa Cha, hy sinh, chịu chết trên thập tự giá để cứu rỗi con người mà Ngài đã dựng nên.

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Giáng Sinh là sự kiện Đức Chúa Trời trở thành con người để con người được trở thành con cái Đức Chúa Trời qua niềm tin nơi Chúa Giê-xu (Giăng 1:12-13). Lẽ đạo tự làm mình trống không (Kenosis) là một lẽ đạo mầu nhiệm và cao trọng của sự nhập thể làm người của Ngôi Hai Đức Chúa Trời. Ngài đã trút bỏ bản thể thiên thượng và vinh quang bình đẳng với Đức Chúa Cha để trở thành một tạo vật Ngài đã dựng nên. Bằng cách làm trống không chính mình, Con Thiên Chúa đã mang lấy hình hài bé bỏng, yếu ớt của một hài nhi, sinh ra làm người trong chuồng chiên, máng cỏ để thi hành kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Vì Con Đức Chúa Trời đã hạ mình để có thể trở thành Đấng Cứu Chuộc, cho nên người tin Chúa được kêu gọi “hãy có đồng một tâm tình” hạ mình giống như Ngài.

Phúc Âm Lu-ca nêu lý do Chúa phải GIÁNG SINH trong chuồng chiên máng cỏ, đó là vì quán trọ KHÔNG CÒN CHỖ (Lu-ca 2:7). Chúa Cứu Thế đã tự làm cho Ngài trở nên trống không, cho nên chúng ta được kêu gọi hãy làm cho tấm lòng chúng ta trống không để có thể tiếp nhận Ngài làm Chúa và Chủ đời sống mình. Chúng ta kinh nghiệm được niềm vui GIÁNG SINH đích thực khi chúng ta dành chỗ cho Chúa ngự vào lòng chúng ta. Mừng Chúa GIÁNG SINH phải lẽ không chỉ trong vài ngày, mà là phải dọn dẹp tấm lòng của mình để CÓ CHỖ cho Chúa, và để Chúa sử dụng đời sống chúng ta phục vụ Ngài trong sự rao truyền, ca ngợi, và tôn vinh Chúa trọn cuộc đời.

Kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, bạn có luôn sống trong tinh thần hạ mình, làm trống không những ham muốn của chính mình để dành chỗ ưu tiên cho Chúa không?

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã hạ mình giáng sinh để cứu con. Xin giúp con lớn lên trong tâm tình của Chúa để mỗi ngày càng trở nên giống Chúa trong sự khiêm nhường và phục vụ.

(c) 2019 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page