top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Mục đích tối hậu


Phi-líp 3:7-11

 

Nghe AudioCâu gốc: “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi” (câu 8a).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô xem điều gì là lỗ và điều gì là quý hơn hết đối với ông? Mục đích tối hậu trong đời sống của ông sau khi gặp Chúa là gì? Mục đích tối hậu cho cuộc đời bạn là gì?

Sau khi liệt kê hết những thành tựu của mình, Sứ đồ Phao-lô kết luận trong câu 8 rằng, ông xem mọi sự như là sự lỗ. Những thành quả trong cuộc đời đã đem đến cho ông nhiều điều lợi, nhưng chỉ là lợi ích cho cá nhân ông. Vì thế, sau khi gặp Chúa Giê-xu, cuộc đời Sứ đồ Phao-lô hoàn toàn thay đổi. Càng đi với Chúa, càng kinh nghiệm Ngài rõ hơn, ông lại càng nhận ra điều quý giá hơn hết cho cuộc đời mình chính là “sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ” (câu 8). Nhận biết Đấng Christ ở đây không chỉ là hiểu biết Chúa mà thôi, nhưng là mối liên hệ cá nhân với Ngài bởi đức tin, như điều Chúa Giê-xu nói đến trong Giăng 17:3 “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-xu Christ, là Đấng Cha đã sai đến.”

Đối với Sứ đồ Phao-lô, từ khi nhận biết Chúa, ông xem mọi thứ khác như “rơm rác” và chỉ tập trung vào mối tương giao với Chúa để sống cho Ngài. Được ở trong Ngài, từng trải mối tương giao với Chúa, là mục đích tối hậu cho cuộc đời ông. Chúa Giê-xu đã trở thành Chúa, Chủ, Người Thầy, Bạn thân, Bạn đồng hành với ông trong suốt quãng đời còn lại. Ông vui thích khi được kinh nghiệm “quyền năng phục sinh của Chúa, được chia sẻ sự thương khó của Ngài, và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài” (câu 10 BTTHĐ).

Tiến sĩ Tống Thượng Tiết cũng có kinh nghiệm giống như Sứ đồ Phao-lô. Sau khi ông thật sự nhận biết Chúa Giê-xu, ông đã quăng hết những bằng cấp của mình xuống biển, rồi cả cuộc đời còn lại chỉ cống hiến cho công việc truyền bá Phúc Âm. Ông đã coi mọi sự như là rơm rác, là những thứ đáng bỏ đi khi so với sự nhận biết Chúa; và mục đích tối hậu của ông từ lúc đó là hướng vào chỉ một mình Chúa Cứu Thế mà thôi. Khi chúng ta xem mọi thứ khác trong đời đều không quan trọng bằng mối liên hệ với Chúa thì chúng ta mới thật sự tìm thấy ý nghĩa và mục đích tối hậu cho đời sống mình.

Nhận biết Chúa Cứu Thế phải là mục đích tối hậu của đời sống Cơ Đốc nhân. Mỗi người trong chúng ta có thể có nhiều mục tiêu và thành quả khác nhau, nhưng không có điều nào là quan trọng và quý giá bằng mối liên hệ cá nhân với Chúa. Chỉ có ở trong Ngài chúng ta mới tìm thấy được giá trị vĩnh cửu cho cuộc đời.

Bạn có đang đặt điều gì khác quan trọng hơn mối liên hệ giữa bạn với Chúa Cứu Thế không? Bạn đang tìm kiếm điều gì cho cuộc đời mình?

Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ mục đích tối hậu cho cuộc đời con là nhận biết Ngài. Xin giúp con luôn đặt mình trong mối tương giao với Chúa và tìm kiếm Ngài trước hết.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#KnowingGod

13 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page