top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Nói đúng đắn về Chúa


 Câu gốc: “Xảy sau khi Đức Giê-hô-va đã phán các lời ấy với Gióp, thì Ngài phán cùng Ê-li-pha, người Thê-man, mà rằng: Cơn thịnh nộ Ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi; bởi vì các ngươi không có nói về Ta cách xứng đáng, y như Gióp, kẻ tôi tớ Ta, đã nói” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ trên ba người bạn của ông Gióp? Ông Gióp làm gì để các người bạn nhận được sự tha thứ của Chúa? Bài học nhắc bạn điều gì? Bạn bày tỏ niềm tin thế nào trong nghịch cảnh?

Chúa giận ba người bạn của ông Gióp: Ê-li-pha, Binh-đát, và Sô-pha vì họ “không nói đúng đắn về Ta” (câu 7 BTTHĐ). Ba người này không đem lại sự an ủi cho ông Gióp trong cơn hoạn nạn mà còn gây cho ông thêm đau khổ. Họ nói nhiều lời nhưng những lời ấy hoàn toàn không đúng đắn về Chúa nên không đem lại ích lợi cho ông Gióp. Trong cơn hoạn nạn, dù chết hết bảy con trai, ba con gái, và của cải mất sạch, ông Gióp vẫn giữ niềm tin vững chắc nơi Chúa. Khi vợ ông nói với ông, “hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi,” ông trả lời bà rằng, “Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao?” (Gióp 2:10). Trong khi đó các bạn của ông thì hết lần này đến lần khác, hết người này đến người nọ kết tội ông, cho rằng hoạn nạn ông phải chịu là do hậu quả tội ông đã phạm. Họ kết án ông Gióp không hiểu biết gì về những điều Chúa đã làm, trong khi chính bản thân họ mới là người không biết chương trình của Chúa. Sa-tan đã sai lầm khi cho rằng con người chỉ thờ phượng Chúa khi Ngài ban cho họ sự bình an, giàu có (Gióp 1:9-10), sức khỏe dồi dào (Gióp 2:4-5). Ông Gióp là hình ảnh tiêu biểu chứng minh cho điều Sa-tan nói là sai.

Dù phải đương đầu với thử thách, nhận bao lời cay độc từ các bạn, ông Gióp vẫn thể hiện lòng thương xót của Chúa qua tinh thần tha thứ khi cầu nguyện cho các bạn mình. Ông Gióp đã làm như thầy tế lễ để dâng lên Chúa của lễ thiêu, với mục đích là xin Chúa tha tội cho ba bạn. Qua lời cầu nguyện của ông Gióp, Chúa đã nhậm lời và tha thứ cho sự ngu muội của các bạn ông.

Bài học này nhắc nhở chúng ta, trước hết hãy noi gương ông Gióp, luôn vững tin và thờ phượng Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khi anh chị em mình gặp hoạn nạn, hãy dùng Lời Chúa mà an ủi, khích lệ nhau. Không nên phê phán, xét đoán người khác, vì chúng ta không biết hết những chương trình, đường lối của Chúa nên không thể nói về Ngài cách đúng đắn được. Và xin Chúa cho chúng ta có lòng tha thứ, cầu nguyện cho những người phạm lỗi với mình.

Bạn có luôn nói về Chúa cách đúng đắn và tha thứ cho người khác không?

Lạy Đức Giê-hô-va, con xin tha tội cho con vì đã bao lần con hiểu sai về Chúa nên không nói đúng đắn về Ngài. Xin Chúa cũng giúp con siêng năng học biết về Chúa, có lòng tha thứ và cầu nguyện cho những người phạm tội cùng con.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page