top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đấng đem đến sự khác biệt


 Câu gốc: “Bởi Đức Chúa Trời ban sự khôn ngoan, thông sáng, và vui vẻ cho kẻ nào đẹp lòng Ngài; nhưng Ngài khiến cho kẻ có tội phải lao khổ mà thâu góp chất chứa, để rồi ban cho người đẹp lòng Đức Chúa Trời” (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Theo Vua Sa-lô-môn, đối với con người điều gì được xem là tốt? Nhận định này có gì khác biệt với phân đoạn 2:1-3? Từ đây bạn nên có cái nhìn nào về cuộc sống, công việc, hưởng thụ? Bài học này giúp bạn có thái độ nào khi nhìn lại cuộc sống của mình?

“Chẳng gì tốt cho người hơn là ăn, uống, khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình” (câu 24a). Đây có lẽ là quan niệm chung của con người. Nhưng khi đọc tiếp câu 24 chúng ta sẽ nhận ra sự khác biệt lớn nhất là một sự nhận biết vô cùng quan trọng: “Ta xem thấy điều đó cũng bởi tay Đức Chúa Trời mà đến” (câu 24b).

Đức Chúa Trời không cấm con người ăn, uống, hay vui hưởng những thành quả của công việc. Đừng quên rằng trong công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời được ký thuật trong Sáng Thế Ký chương 1 và 2, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên mọi thứ cần dùng cho con người trong năm ngày, đến ngày thứ sáu, con người mới được dựng nên để nhận hưởng một cuộc đời phước hạnh, vui thỏa với Đấng yêu thương mình. Mọi vấn đề đau khổ của con người chỉ bắt đầu khi con người quyết định lấy mình làm trung tâm, tìm kiếm điều mình muốn, loại bỏ sự hiện diện và ý muốn của Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc đời mình trong Sáng Thế Ký chương 3 mà thôi.

Sự bế tắc, vô nghĩa của cuộc đời được Vua Sa-lô-môn đề cập tại đây là vì con người chỉ nhìn thấy cuộc đời mình ở “dưới mặt trời,” chỉ nhìn thấy những nhu cầu của cuộc đời mình ở “dưới mặt trời,” và tìm kiếm những giải pháp cho cuộc đời mình cũng ở “dưới mặt trời.” Con người đã không muốn Đức Chúa Trời hiện diện trong cuộc đời mình, tất cả những gì họ theo đuổi và tìm kiếm là để “cho mình” mà thôi (2:4-11).

Điều quan trọng nhất con người cần nhận biết là cuộc đời này không chỉ ở “dưới mặt trời.” Có một Đức Chúa Trời đang hiện hữu và tể trị trên mọi sự, một Đức Chúa Trời đem đến ý nghĩa và niềm vui cho cuộc sống, mọi phước lành và niềm vui đến “bởi tay Đức Chúa Trời,” một Đức Chúa Trời có quyền quyết định mọi khía cạnh trong cuộc đời con người. Thật vậy, “nếu Đức Chúa Trời không ban cho, ai có thể ăn uống, sống an vui trên đời?” (câu 25, BDM). Là người thuộc về Chúa, chúng ta phải nhận biết rằng, nếu tách mình ra khỏi Chúa, cuộc đời con người chỉ là lao khổ. Hãy sống với những gì Chúa ban cho mình trong nhận thức về sự hiện hữu của Ngài và cũng giúp người khác nhận biết chân lý này.

Bạn tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời dưới mặt trời hay nhìn biết sự tể trị của Đức Chúa Trời trên đời sống mình?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài là ý nghĩa, niềm vui, và phước hạnh của đời sống con, ngoài Chúa con không có phước nào khác. Cảm tạ Chúa vì con được làm con của Ngài.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page