top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tường đồng vững bền


Giê-rê-mi 15:19-21

 

Nghe AudioCâu gốc: “Ta sẽ khiến ngươi làm tường đồng vững bền cho dân này, họ sẽ đánh với ngươi, nhưng không thắng ngươi được, vì Ta ở cùng ngươi đặng cứu ngươi và giải thoát ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va tiếp tục hứa gì với Tiên tri Giê-rê-mi? Lời hứa này có ý nghĩa thế nào đối với ông? Lời hứa nào Chúa dành cho bạn để khích lệ bạn tiếp tục vững vàng trong sự phục vụ Chúa?

Trong câu 20, Đức Giê-hô-va đang nhắc lại Lời Ngài đã hứa với Tiên tri Giê-rê-mi khi Ngài kêu gọi ông bước vào chức vụ đầy cam go này: “…Ta lập ngươi lên làm thành vững bền, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng… Họ sẽ đánh nhau với ngươi, nhưng không thắng ngươi…” (Giê-rê-mi 1:18-19). Chính trong lời hứa ấy, Đức Giê-hô-va đã cho ông biết trước chức vụ của ông sẽ gặp khó khăn, sẽ gặp đối nghịch, bị tấn công không chỉ từ quân thù mà còn từ chính dân tộc mình khi họ khước từ sứ điệp Đức Giê-hô-va truyền cho họ qua ông.

Thế nhưng, trong giai đoạn này, tâm trạng của Tiên tri Giê-rê-mi dường như đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng, và ông như một người đang bị dồn vào chân tường. Ông thấy mình mất đi sự yên ủi từ những người thân cận, từ dân tộc của ông, và cả Đức Giê-hô-va khi Ngài im lặng không lắng nghe lời cầu xin của ông. Vì vậy, trong thời điểm khắc nghiệt này, Đức Giê-hô-va nhắc lại lời hứa Ngài dành cho ông trước đó. Chỉ cần Tiên tri Giê-rê-mi trở lại với Đức Giê-hô-va, không tiếp tục “…ngồi một mình…” với lòng “…đầy sự giận…” (câu 17) thì Ngài sẽ làm thành Lời Ngài đã hứa để ông được nên tường đồng kiên cố, được vững bền để tiếp tục công tác, vì biết rằng, “Ta sẽ khiến ngươi làm tường đồng vững bền cho dân này, họ sẽ đánh với ngươi, nhưng không thắng ngươi được, vì Ta ở cùng ngươi đặng cứu ngươi và giải thoát ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 20).

Trong thời điểm đó, tâm trạng của Tiên tri Giê-rê-mi cũng là tâm trạng của nhiều người trong chúng ta, những đầy tớ trung kiên của Đức Chúa Trời, thường đối diện khi bước vào trận chiến thuộc linh để đưa dắt những con chiên lạc trở về với nếp sống đúng đắn thờ phượng Đức Chúa Trời. Việc làm này không đơn giản cũng như không thể hoàn thành bởi năng lực của con người. Nhưng trong trận chiến cam go này, lời hứa của Chúa Giê-xu thật tuyệt vời: “Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20). Năng lực giúp chúng ta thêm vững vàng đương đầu với mọi sóng gió, mọi sự chống nghịch để làm tròn phận sự đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Trời chính là lời hứa “Ta thường ở cùng các ngươi.” Ngài chắc chắn sẽ khiến chúng ta trở nên “tường đồng vững bền” trước những sự tấn công của ma quỷ để chúng ta cứ trung tín phục vụ Chúa cho dù hoàn cảnh có ra sao.

Lời hứa của Chúa có thêm năng lực cho bạn để cứ vững vàng xông pha trên trận chiến thuộc linh không?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì những lời hứa quý báu Ngài dành cho con. Xin giúp con luôn vững vàng đứng trên mọi Lời Ngài phán hứa để con cứ bền lòng phục vụ Chúa cho đến cuối cùng.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#SovereignGod

10 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page