top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Khởi đầu của mọi tri thức


 Câu gốc: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức; còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Hiểu biết sự khôn ngoan đem lại những ích lợi gì? Vì sao sự kính sợ Chúa là điều quan trọng? Câu chuyện người giàu dại dột Chúa kể trong Lu-ca 12:13-21 dạy con dân Chúa điều nào? Bạn tìm cầu sự khôn ngoan với mục đích gì?

Sách Châm-ngôn được các học giả xếp vào loại “văn chương khôn ngoan” của Cựu Ước. Sách này giúp chúng ta học và áp dụng sự khôn ngoan theo ý Đức Chúa Trời. Vua Sa-lô-môn, trước giả của sách là người có sự khôn ngoan vượt trên hết thảy những người sống trên thế gian xưa nay. Tuy nhiên sự khôn ngoan ông có, không phải do ông khổ công học tập và rèn luyện nhưng do Đức Chúa Trời ban cho (I Các Vua 3:5-15). Chúa ban sự khôn ngoan cho Vua Sa-lô-môn khi ông sống kính sợ Chúa và bước đi theo tiêu chuẩn ngay thẳng của Ngài, nên ông đã viết, “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức.”

Vua Sa-lô-môn đã dạy những Châm-ngôn này với mục đích giúp con người hiểu biết sự khôn ngoan và lời khuyên dạy, để qua đó con người hiểu rõ những lời thông sáng, nhận lãnh điều dạy dỗ theo sự khôn ngoan, để sống ngay thẳng, công minh, và chính trực (câu 3). Giúp cho người đơn sơ trở nên khôn ngoan, người trẻ thêm tri thức và thận trọng (câu 4). Người khôn sẽ nghe và tăng thêm kiến thức, người thông sáng sẽ thêm lời hướng dẫn (câu 5). Để giúp con người hiểu biết Châm-ngôn, ví dụ và lời khôn ngoan, cùng những ẩn dụ (câu 6). Tất cả những điều dạy dỗ này giúp cho con dân Chúa sống theo tiêu chuẩn của Chúa và làm sáng Danh Ngài. Khi con người sống kính sợ Chúa thì đó là khởi đầu để được Chúa ban cho sự khôn ngoan và hướng đến sự sống đời đời.

Ngược lại với người sống khôn ngoan là người ngu muội, “khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.” Trong Phúc Âm Lu-ca 12:16-21, Chúa Giê-xu kể về người giàu dại dột. Ông ấy có nhiều thóc lúa và của cải đến nỗi phải xây dựng những kho chứa lớn hơn. Ông nghĩ rằng khi có nhiều của, thì linh hồn ông sẽ nghỉ ngơi và vui hưởng những điều đó. Nhưng Chúa phán cùng ông rằng: “Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn người sẽ bị đòi lại; vậy những của cải người đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” (câu 20). Nhiều người ngày nay có học thức cao, thông minh, nổi tiếng và giàu có, nhưng họ không có đủ khôn ngoan để áp dụng kiến thức đó giúp họ sống thỏa lòng, có được hạnh phúc cho mình và cho gia đình. Hơn thế nữa, họ đã cố gắng lao nhọc cả đời chỉ để xây dựng những giá trị tạm bợ trên đất mà không quan tâm đến phải chuẩn bị những gì cho sự sống đời đời.

Khi bạn không kính sợ Chúa, dù có cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích gì chăng? Bạn lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? (Ma-thi-ơ 16:26).

Kính lạy Đức Giê-hô-va, xin Ngài tha tội cho con vì đã bao lần con ham mê những của cải, danh vọng đời này mà xao lãng việc tìm cầu ý Chúa. Xin giúp con luôn kính sợ Chúa, luôn học hỏi và làm theo Lời Ngài.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

5 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page