top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Đừng trêu lòng Chúa ghen


I Cô-rinh-tô 10:14-22

 

Nghe AudioCâu gốc: “Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật” (I Giăng 1:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến những sự kiện nào và với mục đích gì? Điều gì khiến các tín hữu Cô-rinh-tô “trêu lòng Chúa ghen”? Tại sao Cơ Đốc nhân không ăn của cúng thần tượng?

Trước tiên, Sứ đồ Phao-lô khẳng định đối tượng độc giả của ông là những người khôn ngoan (câu 15). Điều này nhắc nhở họ cần phải hiểu đúng và sống đúng. Ông lần lượt nhắc các sự kiện, trước nhất là việc Chúa Cứu Thế Giê-xu thiết lập Tiệc Thánh trong ngày Lễ Vượt Qua (Ma-thi-ơ 26:26-28) với ý nghĩa khi chúng ta được chung dự bánh và chén trong Thánh Lễ Tiệc Thánh thì chúng ta cũng được dự phần với máu quý giá của Đức Chúa Giê-xu Christ và cùng dự phần với thân thể của Ngài (câu 16). Qua hình ảnh này, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu Cô-rinh-tô về địa vị và mối liên hệ thiêng liêng giữa các Cơ Đốc nhân với Đức Chúa Giê-xu Christ—Ngài là Bánh Hằng Sống từ trời được ban cho họ. Xa hơn nữa, ông nhắc lại sự kiện trong Cựu Ước, khi tuyển dân Ít-ra-ên thực hiện nghi thức dâng tế lễ nơi bàn thờ, và những người nam trong nhà các thầy tế lễ được cùng chung dự thịt của sinh tế tại nơi thánh, thì họ cũng được dự phần với bàn thờ là nơi của tế lễ được dâng lên (câu 18; Lê-vi Ký 7:6). Sứ đồ Phao-lô nhắc lại những sự kiện trên để đưa đến trọng tâm của vấn đề là thần tượng chỉ là vô nghĩa, cho nên những tế lễ cúng tế các thần tượng thật ra chẳng có giá trị gì. Tuy nhiên, ông cho biết việc các tín hữu Cô-rinh-tô ăn những thức ăn đã cúng thần tượng tại miếu thờ thần ngoại giáo là không hiệp với lẽ thật và “trêu lòng Chúa ghen.” Ông cho biết khi những người chưa phải là Cơ Đốc nhân cúng tế lễ cho các thần tượng thì đối tượng họ thờ lạy không phải là Đức Chúa Trời, và với ý nghĩa đã nêu trên, Sứ đồ Phao-lô đưa ra lời khẳng định “…tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ…” (câu 20).

Đây cũng là lý do tại sao con dân Chúa biết Chúa là ChânThần và tuy thần tượng là hư không, nhưng chúng ta không ăn của cúng tế thần tượng, vì không muốn “trêu lòng Chúa ghen.” Khi chúng ta xác định mình được đặc ân “có phần chung trong một cái bánh” (câu 17), thì chúng ta đừng tiếp tục dự phần vào những công việc liên quan đến việc thờ cúng thần tượng, vì biết chắc đó là điều Chúa không hài lòng. Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta đừng thách thức Chúa, đừng làm những việc trái với lẽ thật mà chúng ta đã biết, vì chúng ta chẳng mạnh hơn Ngài (câu 22). Đức Chúa Trời muốn chúng ta khi đã được dự phần trong máu quý báu của Đấng Christ thì hãy trọn lòng theo Ngài!

Bạn đã xác quyết đời sống chỉ “hiệp thông với huyết Đấng Christ và thân thể của Ngài” hay chưa?

Kính lạy Đức Chúa Trời Thánh Khiết! Cảm tạ Chúa vì Lời của Ngài nhắc nhở đời sống con được dự phần trong thân thể quý báu của Đấng Christ, xin giúp con cẩn thận trong mọi hành vi, để sống xứng đáng với địa vị cao quý này.

Bài Thơ: Cơ Đốc Nhân Là Con Sự Sáng (TBM)

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#SovereignGod #Faithful

16 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page