top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Trở nên gương tốt


 Câu gốc: “Mọi sự đều có phép làm nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Cơ Đốc nhân sử dụng sự tự do của mình trong Chúa thì cần xét đến những điều nào? Tại sao Sứ đồ Phao-lô dạy phải quan tâm đến việc nêu gương tốt cho người khác? Bạn làm gì để trở nên gương tốt cho người khác?

Trong những thư tín của mình, Sứ đồ Phao-lô thường đề cập sự tự do của Cơ Đốc nhân trong Đấng Christ. Trong thư I Cô-rinh-tô 10:23, ông cho biết rằng khi sử dụng quyền tự do thì Cơ Đốc nhân cần xét đến hai điều: Thứ nhất, những điều tôi làm có đem đến ích lợi cho anh chị em mình hay không? Thứ hai, mọi điều tôi đang làm có trở nên gương tốt cho người khác không? Hôm nay, chúng ta suy ngẫm về việc phải nêu gương tốt cho nhau.

Trong cuộc sống, chúng ta thường quan tâm đến điều chúng ta đạt được, hơn là việc chúng ta có trở nên gương tốt hay không. Vì thế, câu 23 thật sự là lời nhắc nhở rất thiết thực và hữu ích cho mỗi Cơ Đốc nhân. Nếu không, khi sử dụng sự tự do mà chỉ nghĩ đến lợi ích của mình thì đó là lúc chúng ta đang nộp mình vào những ưa muốn của xác thịt mà đánh mất sự tự do (Ga-la-ti 5:13). Trên thực tế, có những điều chúng ta được phép làm, nhưng có thể không làm gương tốt cho anh chị em trong gia đình đức tin cũng như người chưa tin, cụ thể như điều Sứ đồ Phao-lô trưng dẫn trong câu 25-30. Ông đã dạy thần tượng là hư không. Với những trường hợp thức ăn chúng ta mua ở chợ về thì có thể ăn mà không thắc mắc rằng thức ăn này đã bị cúng cho thần tượng hay chưa. Bởi vì khi quá lo lắng về hành động của mình khiến cho chúng ta đánh mất sự tự do. Những trường hợp đó, chúng ta chỉ cần biết “…đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa” (câu 26). Nhưng trong tình huống cụ thể khác, có một anh chị em có lương tâm yếu đuối đã biết thức ăn mà chúng ta ăn đã cúng thần tượng rồi, họ cho chúng ta biết mà chúng ta vẫn ăn. Khi làm điều đó chúng ta đã làm tổn thương lương tâm yếu đuối của anh chị em mình, hay nói cách khác, chúng ta không làm gương tốt cho anh chị em. Lời Chúa khuyên dạy chúng ta “Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời…” (câu 32). Cơ Đốc nhân không sống vì mình nhưng còn sống vì anh chị em mình nữa. Chúng ta tự do làm những điều Chúa không cấm, nhưng khi nhận biết điều chúng ta làm không nêu gương tốt cho người khác thì chúng ta không nên làm. Sử dụng sự tự do của mình để đem lại gương tốt cho người khác là tự do phải lẽ của Cơ Đốc nhân.

Trở nên gương tốt có phải là mục tiêu của bạn hướng đến khi sử dụng sự tự do của Cơ Đốc nhân không?

Kính lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời! Tạ ơn Chúa vì Lời Ngài nhắc nhở con về trách nhiệm phải làm gương tốt cho mọi người, để con biết cách sử dụng sự tự do của mình một cách đúng đắn, không gây vấp phạm cho người khác.

Bài Thơ: Làm Gương Tốt Cho Nhau (TBM)

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page