top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Không chung đường kẻ ác


 Câu gốc: “Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (Thi-thiên 1:6).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn khuyên những điều gì? Tiền bạc có giá trị như thế nào? Bạn làm gì để giúp con cháu tránh xa những cạm bẫy của người tham lợi bất nghĩa?

Sau khi Vua Sa-lô-môn khuyên đừng nghe theo lời quyến dụ của người ác để có của bất chính (câu 10), ông tiếp tục dạy con mình: “Hỡi con, đừng đi đường cùng chúng nó; hãy cầm giữ chân con, chớ vào lối của họ” (câu 15). Ông cũng khuyên con hãy cẩn thận tránh xa sự cám dỗ về của cải bất nghĩa.

Thứ nhất, phải cẩn thận chọn lựa con đường mình đi, đừng đi cùng đường với người ác. Ông nhấn mạnh những người ác luôn tìm cách lôi kéo người thiện vào con đường của họ. Con đường của người ác dẫn đến tội ác, họ cố “lật đật làm đổ huyết” của người thiện. Thứ hai, đừng đùa hay xem nhẹ những cám dỗ vì cám dỗ dễ đưa con người sập bẫy của ma quỷ. Giáo sư thần học Duane A. Garrett giải thích ý nghĩa của câu “Vì giăng lưới ra trước mặt các loài có cánh lấy làm luống công thay” (câu 17) như sau: Nếu lưới được giăng ra trước loài có cánh như chim, chúng thấy được lưới và né tránh. Nhưng thường những con chim chỉ thấy con mồi trên lưới, không thấy sự nối kết giữa con mồi và lưới bẫy nên mới bị bẫy, bị giết. Tương tự như vậy, chúng ta không thể thấy mọi cạm bẫy của người ác nên hãy cẩn thận đề phòng, và tốt hơn là tránh xa họ. Thứ ba, khi con người không vâng lời Chúa, cố gắng bày mưu hại người, thì họ không ngờ là đang làm hại chính mình (câu 18). Vua Sa-lô-môn kết luận khi người ác có những của cải bất nghĩa, cũng là lúc những của cải ấy “lấy mạng sống của kẻ được nó” (câu 19). Con đường của người ác dẫn đến sự chết; đó là hậu quả cho sự đầu tư của họ.

Ông Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã vì tiền mà bán Chúa. Khi thấy Chúa bị án tử hình thì hối hận và nói: “Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội.” Ông ném bạc lại và đi thắt cổ (Ma-thi-ơ 27:3-5). Ông đã kết thúc đời mình trong sỉ nhục. Xã hội ngày nay đang đề cao chủ nghĩa vật chất để rồi bị nô lệ cho tiền bạc. Vì tiền mà nhiều người đánh mất lương tri, đạo đức, xa rời đường lối Chúa. Vô số cạm bẫy được giăng ra, người ta chỉ nhìn thấy con mồi tiền bạc thật lớn, nhưng không thấy lưới bẫy luôn chờ họ. Lời Chúa dạy: “Đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (Thi-thiên 1:6b). Đừng để con cháu, người thân chúng ta đi chung đường với những người tham lợi bất nghĩa để rồi mắc bẫy người ác. Hãy cẩn trọng đời sống mình, và khuyên dạy con cháu sống khôn ngoan, đi theo đường thánh khiết của Chúa để nhận được phước đời đời.

Bạn đã chú tâm dạy dỗ con cháu, người thân của mình tránh xa những kẻ tham lợi bất nghĩa chưa?

Kính lạy Chúa, là Đấng Toàn Tri, xin cho con luôn kính sợ Chúa và đi trong đường lối thánh khiết của Ngài. Xin Chúa giúp con biết hướng dẫn con cháu tránh xa những mưu chước của người ác, và không vì đồng tiền mà làm điều bất nghĩa.

Bài Thơ: Không Chung Đường Kẻ Ác (TBM)

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

12 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page