top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Tâm tình của sứ đồ Giăng


 Câu gốc: “Nhưng các việc này đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ Danh Ngài mà được sự sống” (câu 31).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua tâm tình của Sứ đồ Giăng trong câu 30-31, sách Phúc Âm Giăng viết cho đối tượng nào? Và mục đích của sách là gì? Thế gian đang cậy vào đâu để mong được cứu? Bạn cần giúp họ như thế nào?

Sau khi ký thuật việc Chúa Phục Sinh hiện ra với Sứ đồ Thô-ma, Sứ đồ Giăng ghi lại tâm tình của ông khi viết Phúc Âm Giăng (câu 30-31). Có bốn sách viết về cuộc đời Chúa Giê-xu. Phúc Âm Ma-thi-ơ viết chủ yếu cho người Do Thái, nên trước giả chú trọng đến gia phả và trích dẫn nhiều trong Cựu Ước. Phúc Âm Mác viết cho người La Mã, ghi lại những việc Chúa làm như một đầy tớ. Phúc Âm Lu-ca viết cho người Hy Lạp, với những chứng cứ rõ ràng và văn phong triết lý. Riêng Phúc Âm Giăng được nhiều học giả cho rằng độc giả của ông bao gồm cả thế giới. Sứ đồ Giăng tâm tình rằng, ông không thể ghi tất cả phép lạ Chúa Giê-xu đã làm, mà chỉ chọn lọc một số với mục đích để người đọc hiểu và tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Christ (tức Đấng Mết-si-a, Đấng Chịu Xức Dầu), Ngài là Con Đức Chúa Trời, nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời làm người và có bản chất của Đức Chúa Trời. Và khi đã tin như vậy thì được hưởng sự sống đời đời trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Qua tâm tình của Sứ đồ Giăng, chúng ta biết mục đích của ông khi viết sách Phúc Âm Giăng. Những việc Chúa Giê-xu làm, những lời Chúa Giê-xu dạy, những phép lạ Chúa Giê-xu thực hiện, sự thương khó, sự chết, và sống lại của Ngài, tất cả đều khẳng định một điều rằng chỉ có đức tin và đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu là con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời phước hạnh.

Sau khi con người phạm tội, phải xa cách Đức Chúa Trời, một niềm ao ước luôn nằm trong sâu thẳm tâm hồn của con người dù ở bất cứ nơi đâu, đó là tìm cách nối lại mối tương giao với Đức Chúa Trời vốn đã bị gãy đổ do hậu quả của tội lỗi. Lịch sử nhân loại cho thấy con người đã dùng nhiều phương cách khác nhau để mong được cứu rỗi. Người Do Thái cậy luật pháp; nhiều người cậy sức riêng tu luyện để mong được Đức Chúa Trời chấp nhận; nhiều người khác chạy theo và tôn sùng một vĩ nhân, hoặc biến khoa học kỹ thuật thành thần tượng v.v… Tuy nhiên, Phúc Âm Giăng khẳng định chỉ có một con đường đưa ta vào thiên quốc, đó là tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu, “để khi các ngươi tin, thì nhờ Danh Ngài mà được sự sống” (câu 31c).

Bạn có hết lòng giúp người khác biết Chúa, tin Chúa để được sống không?

Lạy Chúa, qua tâm tình của Sứ đồ Giăng, con biết rằng chỉ khi tin Chúa Giê-xu là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời thì mới có thể nhờ Danh Ngài mà được sự sống. Cảm tạ Chúa đã cứu con, xin cho con hết lòng giúp nhiều người khác tin Chúa để cũng được cứu như con.

Bài Thơ: Tin Con Để Được Sự Sống Đời Đời (TBM)

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

15 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page