top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

Ta sẽ lại dẫn chúng nó về


 

Nghe AudioCâu gốc: “Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích” (Ô-sê 6:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi cho thấy phía sau mọi biến cố mà tuyển dân Ít-ra-ên đang phải đối diện là ai? Lời hứa quý báu nào Đức Giê-hô-va dành cho dân Ngài? Bạn đã kinh nghiệm lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối cùng bạn trong hoạn nạn ra sao?

Đức Giê-hô-va dùng Tiên tri Giê-rê-mi để rao ra một cách nghiêm túc mọi điều kinh khiếp sẽ xảy ra cho dân Chúa vì sự bội nghịch của họ. Lời mô tả trong câu 13 càng thể hiện sự cương quyết của Đức Chúa Trời sẽ diệt trừ một dân bội nghịch, làm ô uế đất thánh mà Ngài đã ban cho. Tuy nhiên, bước qua phân đoạn này chúng ta lại được chiêm ngưỡng một Đức Chúa Trời tràn đầy tình yêu thương và lòng nhân từ đối với dân được xưng bằng Danh Ngài. Ngài phán rằng mọi người không chỉ biết đến Đức Giê-hô-va Hằng Sống là Đấng đã giải cứu người Ít-ra-ên thoát khỏi ách nô lệ tại Ai Cập, là Đức Giê-hô-va nghiêm khắc trừng phạt tội lỗi của dân Ngài khiến họ phải chịu cảnh phu tù tại phương Bắc và các quốc gia khác, nhưng cũng sẽ biết Đức Giê-hô-va quyền năng “…sẽ lại dẫn chúng nó về trong đất mà Ta đã ban cho tổ phụ chúng nó” (câu 15b).

Chúng ta thấy được quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong mọi biến cố xảy ra cho tuyển dân Ít-ra-ên, họ được giải phóng, rồi tan lạc, và sẽ nhóm họp lại. Tất cả đều nằm trong sự điều khiển của bàn tay năng quyền của Đức Giê-hô-va. Và nổi bật lên giữa bức tranh đầy uy quyền của Đức Giê-hô-va là lòng nhân từ của Ngài đối cùng dân Chúa. Ngài không tuyệt diệt họ để thỏa mãn cơn giận công chính của Ngài, nhưng họ cần đối diện với hình phạt thật nghiêm khắc từ Cha Yêu Thương để nhận thấy điều sai phạm mà có cơ hội ăn năn. Trước mọi hình phạt mà họ đối diện thì Ngài luôn dự bị sẵn sự giải cứu tuyệt vời, như lời Tiên tri Ô-sê đã rao ra, “…Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích.” Chính vì thế mà những anh hùng đức tin được ghi lại trong thư Hê-bơ-rơ 11 vẫn luôn bày tỏ lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời ngay cả khi họ đang trong hoạn nạn, hay trong chính cơn đoán phạt từ Đức Chúa Trời.

Lòng nhân từ của Chúa hằng còn đời đời cho những ai kính mến Ngài. Đây cũng là kinh nghiệm mà mỗi Cơ Đốc nhân cần có để làm hành trang trên linh trình theo Chúa. Hãy thưa với Chúa như Vua Đa-vít rằng: “Còn tôi khác nào cây ô-li-ve xanh tươi trong Nhà Đức Chúa Trời; Tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đến đời đời vô cùng” (Thi-thiên 52:8).

Bạn trông cậy vào điều gì mỗi khi đối diện với nghịch cảnh trong cuộc sống?

Lạy Chúa, con tôn ngợi lòng nhân từ của Ngài đã dành cho dân Chúa và cho con. Xin cho con thêm lòng yêu mến Chúa và tiếp tục tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh vì biết Ngài là Đấng Tể Trị mọi sự và tràn đầy tình yêu thương với con.

Bài Thơ: Tin Cậy, Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh (TBM)

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

8 views0 comments

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page