top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-22 Tìm cầu sự khôn ngoan

Updated: Mar 27, 2020


Châm ngôn 2:1-5

 

Nghe AudioCâu gốc: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho” (Gia-cơ 1:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy chúng ta cần có thái độ ra sao khi tìm cầu sự khôn ngoan? Sự khôn ngoan Chúa ban khác với kiến thức của người đời như thế nào? Làm thế nào bạn có thể nhận được sự khôn ngoan từ Chúa?

Trong phần Kinh Thánh hôm nay, Vua Sa-lô-môn đưa ra ba mệnh đề có điều kiện để giúp chúng ta suy nghĩ cũng như có thái độ đúng đắn trong việc tiếp nhận sự khôn ngoan. Thứ nhất, chúng ta phải lắng nghe cẩn thận những lời dạy dỗ của sự khôn ngoan (câu 1-2). Cần phải mở lòng để “tiếp nhận,” “lắng tai nghe” và “hướng lòng” về sự khôn ngoan. Điều này nói lên người nghe phải hết sức tập trung, không để lời dạy dỗ “vào tai này, qua tai khác, rồi bay mất.” Nhưng lời dạy này phải được tiếp nhận và ghi nhớ trong lòng, trong trí. Thứ hai, chúng ta phải khao khát sự khôn ngoan theo cách tương tự như khi “kêu cầu,” “cầu xin” Đức Chúa Trời giải thoát hay cứu vớt mình (câu 3). Chính Vua Sa-lô-môn cũng cầu xin Đức Chúa Trời ban cho ông sự khôn ngoan và Chúa đã ban cho ông. Thứ ba, chúng ta phải tìm kiếm sự khôn ngoan như chúng ta tìm kiếm tiền bạc hay bửu vật ẩn giấu (câu 4). Cần phải biết đánh giá cao giá trị của sự khôn ngoan để hết lòng và nghiêm túc tìm kiếm.

Khi chúng ta làm trọn ba điều trên, chúng ta sẽ hiểu được sự liên hệ giữa kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời (câu 5), vì sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu và là nền tảng chính yếu để có được sự khôn ngoan (Châm-ngôn 1:7). Và khi chúng ta hết lòng tìm cầu sự khôn ngoan từ Chúa qua sự lắng nghe tiếng Chúa, cầu xin Chúa tha thiết, nỗ lực hết sức trong công việc, Chúa sẽ ban cho chúng ta có sự khôn ngoan của Ngài. Trước giả Gia-cơ dạy con dân Chúa: “Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách” (Gia-cơ 1:5 BTTHĐ).

Sự khôn ngoan trong Chúa không giống với kiến thức của người đời. Rất nhiều người có kiến thức cao nhưng đã sử dụng sự hiểu biết của mình để làm điều sai trật, tội lỗi, nhằm trục lợi cho mình và gây thiệt hại cho nhiều người, ví dụ như dùng kiến thức điện toán để lấy cắp và bán thông tin của người khác chẳng hạn. Sự khôn ngoan của người kính sợ Chúa là khôn ngoan mà chúng ta phải cầu xin Chúa với lòng khao khát tìm kiếm để chúng ta biết sống đẹp ý Chúa, làm vinh quang Danh Ngài và đem lại lợi ích cho nhiều người.

Bạn đã cầu xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan thiên thượng với lòng khao khát và kính sợ Chúa chưa?

Lạy Chúa, xin cho con luôn kính sợ Chúa, có lòng mềm mại, lắng nghe và tìm cầu ý Chúa mỗi ngày để con có sự khôn ngoan thiên thượng hầu cho mọi quyết định của con trong cuộc sống luôn hài lòng Chúa và ích lợi cho nhiều người.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

#Wisdom #fearofGod #SeekingGod

22 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page