top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-25 Hãy bắt chước tôi

Updated: Mar 27, 2020


 Câu gốc: “…Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (10:33; 11:1).

Câu hỏi suy ngẫm: “Hãy bắt chước tôi” là lời tuyên bố quen thuộc của ai? Vì sao ông dám mạnh mẽ kêu gọi như vậy? Ông muốn mọi người bắt chước ông điều gì? Có mối dây liên kết nào trong việc nêu gương tốt cho nhau? Làm thế nào để bạn có thể mạnh mẽ tuyên bố: “Hãy bắt chước tôi”?

“Hãy bắt chước tôi” là câu quen thuộc của Sứ đồ Phao-lô vì ông vẫn thường dùng lời tuyên bố này kèm theo những lời ông khuyên dạy trong các thư tín của ông (Ga-la-ti 4:12; Phi-líp 3:17; I Tê-sa-lô-ni-ca 1:6;

II Tê-sa-lô-ni-ca 3:7- 9). Hoàn toàn không phải vì quá tự mãn về chính bản thân hay vì tính kiêu ngạo mà Sứ đồ Phao-lô lại kêu gọi mọi người hãy bắt chước sống giống như ông. Nhưng trong chính lời tuyên bố, và bằng chứng mạnh mẽ nhất là trong cách sống, ông đã bày tỏ đời sống hoàn toàn theo gương mẫu của Đấng Christ. Chính vì ông bắt chước Đấng Christ nên ông có thể mạnh mẽ kêu gọi mọi người hãy bắt chước chính ông. Và điều ông muốn mọi người bắt chước ông trong bối cảnh này chính là việc “…gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc…để họ được cứu” (10:33).

Sứ đồ Phao-lô chỉ cho các tín hữu thấy được rằng mục đích trong nếp sống mới của Cơ Đốc nhân đó là sống làm vinh quang Danh Chúa và vui lòng mọi người, không để tìm lợi ích cho bản thân nhưng để mọi người cũng nhận được sự cứu rỗi như mình. Để làm trọn mục đích này, ông kêu gọi mọi người phải tuân thủ những nguyên tắc căn bản khi sử dụng sự tự do, đó là xem xét việc mình sẽ làm có đem đến ích lợi thật sự và có làm gương tốt cho người khác khi họ nhìn thấy việc chúng ta làm hay không.

Chúng ta thấy có một mối dây liên kết rất rõ ràng trong cách sống nêu gương tốt cho nhau này. Trước nhất là Đấng Christ—Đấng làm đầu của Hội Thánh đã để lại một tấm gương vĩ đại cho Sứ đồ Phao-lô nói riêng và mọi người nói chung (I Phi-e-rơ 2:21); và sau khi đã học tập tấm gương của Đấng Christ thì Sứ đồ Phao-lô đã noi dấu chân Chúa sống làm gương sáng để những tín hữu ông chăm sóc, dẫn dắt sẽ noi theo tấm gương của ông, và theo trình tự như thế những tín hữu đã noi gương của Sứ đồ Phao-lô sẽ tiếp tục sống làm gương sáng để những người chưa biết Chúa Giê-xu được biết và tin nhận Ngài, sống theo gương mẫu của những người đi trước. Sứ đồ Phao-lô dám mạnh mẽ khuyên mọi người bắt chước ông vì chính ông đã khiêm nhường học theo gương của Đấng Christ. Chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ nói như vậy khi chúng ta sống theo gương của Chúa Giê-xu.

Điều gì đang cản trở bạn không thể mạnh mẽ kêu gọi mọi người “Hãy bắt chước tôi”?

Kính lạy Chúa Giê-xu! Con tạ ơn Chúa đã yêu thương con và cứu con, Ngài còn để lại cho con một tấm gương hy sinh phục vụ. Xin giúp con có đủ năng lực để sống theo gương của Ngài và mạnh mẽ khuyên mọi người “Hãy bắt chước tôi.”

Bài Thơ: Bắt Chước Phao-lô Sống Ích Lợi Chúa (TBM)

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page