top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

03-27 Sự nhân từ Chúa còn đời đời


 Câu gốc: “Ta sẽ làm cha người, người đó sẽ làm con ta; sự nhân từ ta sẽ chẳng cất khỏi người đâu, như ta đã cất khỏi kẻ ở trước ngươi” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa hứa ban cho dòng dõi Vua Đa-vít điều gì? Ngôi của họ sẽ tồn tại bao lâu? Điều đó cho thấy gì về lòng nhân từ của Chúa? Bạn có hy vọng gì khi học biết về đặc tính này của Ngài?

Phân đoạn Kinh Thánh này nói về giao ước Đức Chúa Trời thiết lập với Vua Đa-vít và hậu tự của ông, trong đó Ngài hứa sẽ thiết lập “ngôi nước” của nhà Đa-vít được vững bền, tồn tại mãi mãi. Con trai của Vua Đa-vít kế vị ông, sẽ cất một đền thờ cho Ngài, mối quan hệ giữa Ngài với người đó sẽ là mối quan hệ mật thiết giữa cha và con chứ không phải là mối quan hệ giữa chủ và đầy tớ, và sự nhân từ, yêu thương, thành tín của Ngài sẽ không bao giờ dứt khỏi người đó.

Lời hứa về một ngôi vua tồn tại mãi mãi được làm trọn qua Chúa Giê-xu, Đấng được gọi là “con cháu Đa-vít” (Ma-thi-ơ 1:1). Đây cũng chính là điều thiên sứ của Chúa đã nói với bà Ma-ri: “Này, ngươi sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. …và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời…, nước Ngài vô cùng” (Lu-ca 1:31-33). Nhờ tin nơi Chúa Giê-xu mà chúng ta cũng được làm con của Đức Chúa Trời, được gọi Ngài là “Cha” (Ma-thi-ơ 6:9), được ở dưới sự cai trị đời đời của Đấng Christ và được hưởng sự nhân từ không bao giờ “cất khỏi” của Ngài dành cho đời sống của mình.

Được làm con của Cha Thánh trên trời, có những lúc vì hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có thể cảm thấy nghi ngờ tình yêu thương của Ngài dành cho mình và nghi ngờ những lời hứa tốt đẹp của Ngài. Hãy nhớ lại lịch sử của người Ít-ra-ên: trải qua biết bao biến cố, nhất là khi họ bị lưu đày vì phạm tội với Chúa, nhưng Ngài không bắt họ lưu đày mãi mãi. Sau 70 năm, Ngài lại cho phép họ hồi hương. Khi bị lưu đày, người Ít-ra-ên đã không khỏi có những lúc nghi ngờ sự thành tín và lời hứa của Chúa, nhưng cuối cùng thì họ đã nhận ra Ngài vẫn là Đấng yêu thương, thành tín, và “sự thương xót của Ngài không hề dứt.” Đức Chúa Trời thành tín đã thật sự làm trọn lời hứa của Ngài qua Đấng Christ. Hãy luôn tin cậy vào những lời hứa tốt đẹp của Ngài dành cho chúng ta đã được chép trong Kinh Thánh. Giống như dân Chúa, có lúc chúng ta thấy mình được đắm chìm trong tình thương yêu, bảo bọc của Cha. Có lúc chúng ta lại thấy mình trong cảnh lưu đày, phải ngồi bên mé sông

Ba-by-lôn mà khóc. Xin đừng đánh mất hy vọng nhưng hãy trông cậy nơi sự thành tín và lòng nhân từ, thương xót không hề bị cất đi của Ngài dành cho mình.

Bạn trông cậy điều gì khi ở trong hoàn cảnh khó khăn?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì tình yêu thương và sự thương xót của Chúa bền vững vượt thời gian, kéo dài mãi mãi. Dù hoàn cảnh có ra sao xin cho con luôn nhớ Ngài là Cha yêu thương và sự “nhân từ Ngài sẽ chẳng cất khỏi” con.

Bài Thơ: Sự Nhân Từ Chúa Còn Đến Đời Đời (TBM)

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

40 views0 comments

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page